10. NUMMER 2016

Indhold

 

 

E-PAGES

DOWNLOAD

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2016

 

Antal sider:  106

 

ISSN:  2245-3989

ARTIKLER

 

 

Der er omfattende praksis fra EU-Domstolen om de kriterier, som det påhviler de nationale domstole at anvende ved vurdering af, om en outsourcing af aktiviteter er omfattet af virksomhedsoverdragelsesdirektivet og dermed virksomhedsoverdragelsesloven. På trods heraf kan det alligevel være vanskeligt at få hold på, hvornår en outsourcing er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og hvornår det ikke er tilfældet.  ...

 

 

Denne artikel har fokus på en række af de ansættelsesretlige og persondataretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med rekruttering af medarbejdere.

 

Forpligtelser og rettigheder i henhold til EU's Persondataforordning (”persondataforordningen”), der træder i kraft 25. maj 2018 vil kun blive berørt i det omfang, der er naturlig anledning hertil. Baggrunden er, at persondataforordningens grundlæggende systematik er identisk med den endnu gældende persondatalov.  ...

 

 

Artiklen omhandler spørgsmålet om, i hvilket omfang en offentlig ordregiver kan pålægge en kontraktpart en arbejdsklausul, og dermed at skulle efterleve en række ansættelsesretlige forpligtelser m.v. overfor de af kontraktpartens medarbejdere, som skal arbejde på den omhandlede opgave. På baggrund af afgørelsen af 2. august 2016 fra Klagenævnet for Udbud samt praksis fra EU-Domstolen og Arbejdsretten konkluderes det i artiklen, at det kan diskuteres om afgørelsen fra Klagenævnet for så vidt angår ...

 

 

En af de mange konsekvenser af finanskrisen var, at efterspørgslen på aktiebaserede incitamentsprogrammer faldt i en årrække. Vores indtryk som rådgivere var, at den manglende interesse var gensidig, og således gjorde sig gældende både fra arbejdsgiver- og lønmodtagersiden.

 

I de seneste 6-7 år er incitamentsprogrammer baseret på aktieoptioner, warrants ...

MODREGNING I LØN MED KONNEKSE KRAV

 

af af PIA MOLTKE JENSEN

 

 

 

Det er i dag den almindelige opfattelse, at en lønmodtagers krav på løn nyder en beskyttelse i form af krav om effektiv betaling, hvorfor der ikke kan gennemføres en almindelig tvungen modregning heroverfor.

 

Det er endvidere den almindelige opfattelse, at kun i de tilfælde, hvor der er en konneksitet mellem lønmodtagerens krav på løn og arbejdsgiverens modkrav, vil der kunne etableres en konneks ...

 

 

Loyalitetspligten er en integreret del af ansættelsesforholdet og gælder uden nærmere aftale. Konkurrencehandlinger under ansættelsen rettet mod arbejdsgiveren anses for at udgøre et brud på loyalitetspligten. Brud på loyalitetspligten vil ofte kunne berettige virksomheden til at ophæve ansættelsesforholdet.

 

Ved såkaldte management buyouts (”MBO”), hvor ledelsen i en virksomhed tilbyder eller bliver tilbudt at købe virksomheden af dens nuværende ejere...

 

 

Det har i mange år været almindeligt forekommende ved opsigelse, at arbejdsgiver har varslet ferie uden angivelse af det præcise tidspunkt for, hvornår ferien skulle afholdes. Arbejdsgiver har i opsigelsesskrivelser ofte brugt formuleringen: ”I opsigelsesperioden er du forpligtet til at afholde ferie i videst muligt omfang.”

 

Vestre Landsret har ved dom afsagt d. 22. marts 2016, trykt i U2016.2342V haft lejlighed til at tage stilling til en situation, ...

 

 

Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens § 4a, stk. 1, sidste sætning, at en erhververs manglende (rettidige) frasigelse af en kollektiv overenskomst har den retsvirkning, at erhververen anses for at have tiltrådt overenskomsten. Det er samtidigt udgangs-punktet, at fremtidige ændringer i en organisationsoverenskomst ikke vil forpligte erhververen, som ikke medlem af den overenskomstbærende arbejdsgiverorganisation, da erhververen i tilfælde af manglende frasigelse alene indtræder som part i det bestående overenskomstforhold. ...

 

 

I år er det 10 år siden, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde dom i to sager om anvendelsen af eksklusivbestemmelser i det danske overenskomstsystem og foreneligheden heraf med retten til foreningsfrihed som defineret i Menneskerettighedskonventionens artikel 11 (negativ foreningsfrihed/retten til at stå udenfor en bestemt forening). I begge sager var to danske lønmodtagere i medfør ...

LOYALITETSPLIGTEN OG MANAGEMENT BUYOUTS

 

af NICOLAI HESGAARD og STINE BERNT STRYHN

 

HVORDAN SKAL FERIE VARSLES?

 

af STEEN ELKJÆR

 

FORFATTERLISTE

ANTON KRAEV

 

HR JURA  |  ADVOKATFULDMÆGTIG, CAND.MERC.JUR

 

METTE KLINGSTEN

 

METTE KLINGSTEN ADVOKATFIRMA |  ADVOKAT (H)

 

MADS BERNSTORN

 

METTE KLINGSTEN ADVOKATFIRMA |  ADVOKATFULDMÆGTIG

 

 

 

Jeg er uddannet Cand.jur og Cand.merc.(jur.). Jeg har specialiseret mig i ansættelses- og arbejdsret, og har erfaring fra bl.a. Dansk Erhverv, HORESTA Arbejdsgiver, TDC Group, international kreditforsikrings-   selskab Euler Hermes, Københavns Kommune og to advokatkontorer i bagagen.

Mine kompetencer og interesser ligger primært indenfor ansættelsesret og arbejdsret, såvel kollektiv som individuel, samt EU-arbejdsret, her-under konfliktløsning og forhandling, rådgivning og kommunikation,    undervisning og andet formidling.

Jeg har stor erfaring med samarbejde, konfliktløsning og forhandling om alle ansættelsesretlige spørgsmål, herunder blandt andet opsigelser, lige- og forskelsbehandlingssager, tillidsrepræsentantssager, kollektive overenskomster, sygefraværssager, HR M&A, mv.

 

 

 

Mette Klingsten er advokat med møderet for Højesteret og driver virksomhed i regi af Mette Klingsten Advokatfirma. Mette Klingsten har speciale inden for arbejds- og ansættelsesret og har gennem en årrække rådgivet virksomheder og selvejende institutioner om området. Hun har herudover ført en række sager ved domstolene, faglig voldgift og Arbejdsretten.

 

Mette Klingsten er desuden medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse og er bestyrelsesformand i Copenhagen Phil og LandelsOrkesterForeningen.

 

I foråret 2016 udkom 2. udgaven af Mette Klingstens ”Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse”.

 

 

 

Mads Bernstorn er advokatfuldmægtig hos Mette Klingsten Advokatfirma og beskæftiger sig blandt andet med ansættelses- og arbejdsret.

 

CATRINE SØNDERGAARD BYRNE

 

LABORA LEGAL | PARTNER, ADVOKAT (L), CIPP/E

 

HELLE NØHR LARSEN

 

SIRIUS ADVOKATER |  ADVOKAT (H)

 

MIKAEL MARSTAL

 

DET FAGLIGE HUS |  JURIDISK CHEF, ADVOKAT (H)

 

 

 

Catrine Søndergaard Byrne er partner hos Labora Legal, og har via sine ansættelser i organisationer og advokatfirmaer, herunder et internationalt, erhvervet sig en specialiseret viden om arbejds-/ansættelsesret og persondata. Hun er en værdsat rådgiver og sparringspartner, og er ranket i internationale legal directories.

 

I 2013 opnåede hun en international certificering i europæisk persondataret (CIPP/E) ved IAPP (International Association of Privacy Professionals).

 

Catrine underviser blandt andet for Danske Advokater, er co-chair for IAPP’s danske KnowledgeNet, samt formand for programkomitéen for konferencen Databeskyttelsesdagen.

 

 

 

Helle Nøhr Larsen har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret i mere end 20 år og har erfaring med både kollektiv og individuel arbejdsret for nationale såvel som internationale klienter.

 

Helle indgår i SIRIUS advokaters internationale netværk, ELG (European Law Group) og rådgiver om ansættelsesretlige forhold på både konkret og strategisk niveau. Hendes lange erfaring i branchen gør, at hun har beskæftiget sig med stort set alt inden for det arbejdsretlige felt, herunder har hun stor erfaring med individuelle tvister, retssager, virksomhedsoverdragelser mv.

 

 

 

Mikael Marstal er juridisk chef og advokat (H) i Det Faglige Hus. LL.M. i EU-ret og diplomuddannelse i ledelse.

 

Mikael Marstal er forfatter til flere bøger om ansættelsesret. Underviser for bl.a. Kursusgruppen.

 

LISE LAURIDSEN

 

BECH-BRUUN |  PARTNER, ADVOKAT (L)

 

ANJA STAUGAARD JENSEN

 

ACCURA |  PARTNER, ADVOKAT

 

PIA MOLTKE JENSEN

 

LETT |  ADVOKAT, PH.D.

 

 

 

Lise Lauridsen er partner hos Bech-Bruun og rådgiver om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret og har i særlig grad erfaring med at rådgive danske og internationale virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer samt ansættelsesvilkår og incitamentsordninger for ledelsesmedlemmer og andre nøglemedarbejdere.

 

Lise har herudover stor proceserfaring og erfaring i forhold til afskedigelse af tjenestemænd og medarbejdere ansat i tjenestemandslignende stillinger.

 

 

 

Anja Staugaard Jensen er partner i Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret. Hun yder rådgivning til såvel danske som internationale kunder. Anja har stor erfaring med rådgivning af alle typer af virksomheder inden for enhver form for ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger og tvister. Hun beskæftiger sig særligt med ansættelsesretlige problemstillinger, der er forbundet med virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer og rekonstruktioner.

 

Derudover er et af Anjas væsentligste arbejdsområder alle aspekter af konkurrence-, kunde- og jobklausuler, lige fra det indledende arbejde med risikoanalysen for virksomheden, til udarbejdelse af de relevante klausuler og alle aspekter forbundet med håndhævelsen af klausuler.

 

 

 

Pia Moltke Jensen er advokat hos LETT og yder rådgivning til danske og udenlandske klienter vedrørende alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesret.

 

Pia Moltke Jensen arbejder bl.a. med ansættelsesaftaler og direktørkontrakter, individuelle afskedigelser, fratrædelsesaftaler, arbejds- og opholdstilladelser, persondata i forbindelse med ansættelsesforhold og retssager om ansættelsesretlige forhold.

 

Pia Moltke Jensen beskæftiger sig derudover med persondata, kontraktkoncipering, Offentlige Private Partnerskaber (OPP/OPS), generel erhvervsret, tvangsauktioner og ekspropriation.

NICOLAI HESGAARD

 

ELMANN |  PARTNER, ADVOKAT (L)

 

STINE BERNT STRYHN

 

ELMANN |  ADVOKAT

 

STEEN ELKJÆR

 

ARBEJDSGIVERFORENINGEN KA |  ADVOKAT

 

 

 

Nicolai er leder af Elmanns afdeling for ansættelses- og persondataret.

 

Nicolai er internationalt anerkendt som ekspert inden for ansættelsesret og rådgiver både danske og udenlandske virksomheder, herunder finansielle institutioner. Rådgivningen omfatter alle dele af ansættelsesretten med særlig fokus på transaktioner, herunder due diligence, informations- og høringsforpligtelser og incitamentsordninger.Nicolai rådgiver også om persondatabeskyttelse, herunder etablering af whistleblower-hotlines. Endvidere bistår Nicolai i forbindelse med undersøgelser vedrørende overholdelse af FCPA og UK Bribery Act.

 

 

 

Stine Bernt Stryhn er en del af Elmanns M&A team. Stine yder primært rådgivning inden for selskabsret (stiftelse, generalforsamling, kapitalændringer, samt aktionærforhold), køb og salg af virksomheder, kontraktkoncipering og kontraktforhandling, samt ansættelsesret. Stine har endvidere gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse.

 

 

 

Steen Elkjær er uddannet som advokat på advokatkontor med almen praksis, før han kom til Arbejdsgiverforeningen KA i 2011. Her rådgiver han om alle aspekter af den individuelle og kollektive arbejdsret, deltager i mæglingsmøder samt varetager sagsførelse ved Arbejdsretten, faglige voldgifter og de civile domstole. Steen Elkjær skriver endvidere artikler om ansættelsesretlige emner og underviser indenfor samme.

 

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

ELMANN Advokatfirma

 

 

Wise Consulting

 

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK

 

 

SCHULTZ

ARBEJDSRETSPORTALEN

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK