11. NUMMER 2017

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2017

 

Antal sider:  60

 

ISSN:  2245-3989

E-PAGES

DOWNLOAD

ARTIKLER

 

 

Der sker udveksling af medarbejderes helbreds-oplysninger mellem forskellige personer og juri-diske enheder i mange sammenhænge. Det kan være i forbindelse med etablering af fleksjob, iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger og andet. Oplysningerne kan udveksles mellem en række forskellige interessenter, eksempelvis kommune, andre arbejdsgivere, kollegaer og faglige repræsentanter,   ...

 

 

Som udgangspunkt bortfalder en medarbejders loyalitetspligt ved ansættelsesforholdets ophør. Det har imidlertid været omdiskuteret i teorien, om dette også er tilfældet, når medarbejderen er blevet bortvist med rette.  ...

 

 

Ind i mellem hører man om bestyrelsesmedlemmer, der fra den ene dag til den anden forlader en bestyrelsespost i én virksomhed til fordel for en bestyrelsespost i en anden, konkurrerende virksomhed.

 

Når man tænker på, hvor stor en indsats danske virksomheder normalt lægger i at beskytte virksomheden mod konkurrerende aktiviteter, ...

 

 

 

Denne artikel vil redegøre for bredden af undtagelsesmulighederne til forbuddet mod direkte aldersdiskrimination i arbejds- og ansættelsesretten. Redegørelsen tager sit naturlige afsæt i undtagelsesmulighederne i forskelsbehandlingsloven og lægger særlig vægt på beskrivelsen af undtagelsesmuligheden for gældende kollektive  ...

 

 

Lov om ansættelsesklausuler fejrede ved årsskiftet sin 1 års fødselsdag. Med virkning fra den 1. januar 2016 blev reglerne for indgåelse af konkurrence- og kundeklausuler skærpet betydeligt sammenholdt med de regler, der fra 1999 og frem til 2015 var gældende for funktionærer. For ikke-funktionærer var der tilmed tale om, ...

 

 

Den 6. december 2016 gik Højesteret i rette med EU-rettens betydelige påvirkning af og forrang for dansk ret. Højesteret afsagde en principiel og kontroversiel dom i den såkaldte Ajos-sag. Otte ud af ni Højesteretsdommere fandt stik imod EU-rettens principper, at der i en relation mellem to private parter ikke var hjemmel i dansk ret til at tilsidesætte den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2a, ...

FORFATTERLISTE

CATRINE SØNDERGAARD BYRNE

 

LABORA LEGAL  |  PARTNER, ADVOKAT (L)

 

TINA REISSMANN

 

LABORA LEGAL |  PARTNER, ADVOKAT (H)

 

CLAUS ASCHOU JOHANNESEN

 

GORRISSEN FEDERSPIEL |  ADVOKAT

 

 

 

Catrine Søndergaard Byrne er partner hos Labora Legal, og har via sine ansættelser i organisationer og advokatfirmaer, herunder et internationalt, erhvervet sig en specialiseret viden om arbejds-/ansættelsesret og persondata. Hun er en værdsat rådgiver og sparringspartner, og er ranket i internationale legal directories. I 2013 opnåede hun en international certificering i europæisk persondataret (CIPP/E) ved IAPP (International Association of Privacy Professionals).

 

Catrine underviser blandt andet for Danske Advokater og Teknologisk Institut, er medlem af bestyrelsen i tænkehandletanken DataEthics, er co-chair for IAPP’s danske KnowledgeNet, samt formand for programkomitéen for konferencen Databeskyttelsesdagen.

 

 

 

Tina Reissmann er partner hos Labora Legal, og har i over 20 år rådgivet danske og internationale virksomheder om alle aspekter af ansættelsesret, herunder omstruktureringer, kollektive afskedigelser samt ansættelse og afskedigelse af direktører. Tina har et mangeårigt samarbejde med førende udenlandske specialister, og har i mere end 20 år haft møderet for Højesteret.

 

Tina har igennem sit mangeårige virke sat et solidt fingeraftryk på udviklingen i dansk ansættelses- og arbejdsret, og er en af de højest ratede advokater i de førende internationale legal directories.

 

 

 

Claus Aschou Johannesen er advokat hos Gorrissen Federspiel og rådgiver om både ansættelsesret og selskabsretlige spørgsmål.

 

Claus har således stor praktisk erfaring med arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger, herunder rådgivning vedrørende incentive programmer, håndtering af opsigelsessituationer og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Claus har undervist som ekstern lektor på Aarhus Universitet i den internationale voldgiftskonkurrence, Vis Moot, og har været censorvikar i faget ”Drafting Commercial Contracts”

 

ANNE SKJOLD QVORTRUP

 

GORRISSEN FEDERSPIEL |  ADVOKAT (L)

 

MORTEN LANGER

 

NORRBOM VINDING |  ADVOKAT (H), PARTNER

 

SARA BALDUS

 

NORRBOM VINDING |  ADVOKAT

 

 

 

Anne Skjold Qvortrup er senioradvokat hos Gorrissen Federspiel med mere end 12 års speciale i arbejds- og ansættelsesret.

 

Anne fungerer som daglig sparringspartner for klienter, og hun har særlig erfaring med håndtering af eksempelvis manglende performance og fratrædelsessituationer, ligesom hun har stor erfaring med udarbejdelse af ansættelsesretlige aftaler i form af ansættelsesaftaler, incentive schemes og fratrædelsesdokumenter.

 

Derudover fører Anne løbende retssager omkring arbejds- og ansættelsesretlige forhold ved såvel by- som landsretten.

 

Anne er tidligere ekstern lektor i ansættelsesret på Aarhus Universitet og er desuden underviser i flere kurser om ansættelsesretlige forhold, herunder for advokater og dommere.

 

 

 

Morten Langer er advokat og partner hos Norrbom Vinding, hvor han beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesse inden for individuel ansættelsesret, konkurrence- og kundeklausuler, IP og medarbejdere, reorganiseringer og masseafskedigelser samt bonusprogrammer og alternative aflønningsformer.

 

Morten Langer er forfatter til "Incentives og bonusordninger" (2012), "Rekrutteringsbegrænsninger – herunder jobklausuler" (2009) og "Konkurrence- og kundeklausuler" (4. udgave, 2010). På baggrund af den nye lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har han senest udgivet 5. udgave af bogen "Konkurrence- og kundeklausuler”.

 

 

 

Sara Baldus er advokat og beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Sara har særlig interesse for individuel ansættelsesret. Hun har medvirket ved udarbejdelsen af 5. udgave af Morten Langers bog “Konkurrence- og Kundeklausuler”.

 

ANNE MARIE ABRAHAMSON

 

LUNDGRENS |  PARTNER, ADVOKAT (L)

 

MICHAEL MØLLER NIELSEN

 

LUND ELMER SANDAGER |  PARTNER, ADVOKAT (L)

 

JULIE FLINDT RASMUSSEN

 

LUND ELMER SANDAGER |  ADVOKAT

 

 

 

Anne Marie Abrahamson er partner hos Lundgrens med speciale i alle aspekter af dansk ansættelsesret. Med afsæt i sin omfattende erfaring på området rådgiver hun både danske og udenlandske klienter om alle ansættelsesretlige spørgsmål. Hun har særligt fokus på udfordringerne i internationale ansættelser og transaktioner, men har også erfaring med persondataret og offentlig ansættelsesret.


I sit daglige arbejde med klienterne lægger Anne Marie stor vægt på effektiv styring og optimering af processen. Hun er en erfaren advokat, der løbende fører mange rets- og voldgiftssager inden for sit specialeområde.

Anne Marie er medforfatter til bogen ”Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere” (Karnov 2014 – Anne Marie Abrahamson, Jan S. Hove, Deloitte) og forfatter til bogen ”Vikarloven med kommen-tarer” (Karnov 2014).

 

 

 

Michael Møller Nielsen er partner og leder af Lund Elmer Sandagers ansættelsesretsafdeling. Han rådgiver om alle former for ansættelsesretlige udfordringer, bl.a. direktørkontrakter, overenskomstforhold, konkurrencebegrænsende aftaler og individuelle ansættelses-forhold. Michaels ekspertområde er inden for fortolkning af kollektive overenskomster og tvister med fagforeninger vedrørende brud på kollektive overenskomster. Derudover rådgiver han løbende virksomheder, der bliver mødt med et krav fra fagforeninger om at indgå en kollektiv overenskomst.

 

Michael har møderet for landsret. Han har skrevet flere artikler om ansættelsesretlige forhold, og underviser blandt andet på CBS, hvor han er tilknyttet som ekstern underviser og vejleder studerende, der skriver speciale. Derudover sidder Michael i Danes Wordwides ekspertpanel og er næstformand i NGO’en Danish Justice Foundation.

 

 

 

Julie Flindt Rasmussen er advokat i Lund Elmer Sandagers ansættelsesretsafdeling. Hun rådgiver primært virksomheder inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, herunder om forhold i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Julie har blandt andet erfaring med udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter, kunde- og konkurrenceklausuler og fratrædelsesaftaler. Herudover rådgiver hun blandt andet om vilkårsændringer, virksomhedsoverdragelser, overenskomstforhold samt opsigelse og bortvisning af medarbejdere.

 

CHRISTIAN HØJER SCHJØLER

 

SYDDANSK UNIVERSITET |  ADJUNKT

 

 

 

Christian Højer Schjøler er adjunkt på Syddansk Universitet, hvor han underviser og forsker i arbejdsret med vægt på anti-diskriminationsretten. Han blev ph.d. via en omfangsrig afhandling omhandlende aldersdiskriminationsforbuddet og flere artikler inden for samme område. Han er tidligere advokat med erfaring fra advokatkontorer og en arbejdsgiverorganisation.

 

Christian Højer Schjøler har i ph.d.-afhandlingen undersøgt tilblivelses-historien bag aldersdiskriminationsforbuddet, de særegne aspekter ved alderskriteriet, hvordan forbuddet blev implementeret i dansk ret, medlemsstaternes og overenskomstparternes skønsmargin under forbuddet og EU-Domstolens fortolkning af forbuddet.

 

Christians ph.d.-afhandling med titlen Aldersdiskriminationsforbuddets indtog i arbejds- og ansættelsesretten udkommer på forlaget Ex Tuto Publishing i sommer 2017.

 

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

SCHULTZ

ARBEJDSRETSPORTALEN

 

 

Elmann Advokatfirma

 

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK