13. NUMMER 2018

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2018

 

Antal sider:  58

 

ISSN:  2245-3989

E-PAGES

DOWNLOAD

ARTIKLER

 

 

Udtrykkene monisme og dualisme er teoretiske begreber, der blev udviklet i den stats- og folkeretlig litteratur i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.  De anvendes ofte i en vag betydning, der varierer fra forfatter til forfatter. Udtrykt i generelle vendinger refererer dualisme til ideen om, at national ret og folkeretten er selvstændige         juridiske ordner. En traktat skal inkorporeres i national ret, typisk ved national lov, for at blive en del af national ret.

...

 

 

Afgrænsningen af lønmodtagerbegrebet i forhold til andre kontrakter om arbejde er central i dansk ret, men også relevant i forhold til de EU-retlige regelsæt.

 

Spørgsmålet er i så henseende først og fremmest, i hvilke tilfælde begrebet har et selvstændigt EU-retligt indhold, som går forud for nationale grænsedragninger, og dernæst - i sådanne tilfælde - hvorledes EU-retten drager grænsen.

 

...

 

 

I en anden artikel i dette nummer af HR JURA Magasinet har professor, dr. Jur. Ole Hasselbalch set på afgrænsningen af lønmodtagerbegrebet i forhold til de EU-retlige regelsæt, herunder om begrebet har et selvstændigt EU-retligt indhold, som skal anvendes ved fortolkningen af dansk lov. Denne artikel ser på afgrænsningen mellem lønmodtagere og direktører og giver et par relevante eksempler på, at den EU-retlige grænsedragning kan blive afgørende ved fortolkningen af dansk lovgivning set fra en praktikers synsvinkel. Jeg har valgt fire konkrete emner: Ligeløn, ligebehandling, forskelsbehandling og hviletid (ferie).

...

 

 

 

Anvendelsen af begrebet, ”mest repræsentative overenskomst” eller lignende formuleringer, som grundlag for fravigelse af en lov, finder stadig større udbredelse. Men hvad betyder det?

 

Tidligere var det en mere udbredt praksis, at der skulle være en ”kollektiv overenskomst”, før end at en lov kunne fraviges helt eller delvist.

 

Det seneste eksempel på anvendelse af begrebet er den nye ferielov. Det fremgår af lovens § 3, at den kan fraviges ved overenskomster indgået af de ”mest repræsentative” parter....

 

 

På den ene side styrker højesteretsdommen rets-stillingen for de lønmodtagere, der er ansat i en virksomhed, der er under insolvensbehandling, og som ikke omfattes af en virksomhedsoverdragelse. På den anden side hæmmer højesteretsdommen motivationen hos mulige virksomhedskøbere til at overtage virksomheder under insolvensbehandling. En konsekvens af dommen vil givetvis også være, at potentielle købere i virksomhedsoverdragelsessitua ...

FORFATTERLISTE

RUTH NIELSEN

 

CBS |  PROFESSOR, DR.JUR.

 

OLE HASSEÆBALCH

 

AU |  PROFESSOR, JUR.DR.

 

METTE KLINGSTEN

 

METTE KLINGSTEN ADVOKATFRIMA |  ADVOKAT (H)

 

 

 

Ruth Nielsen har siden 1993 været professor ved Juridisk Institut, CBS (Copenhagen Business School). Hun har skrevet bøger og artikler, navnlig  om EU-retlige, arbejdsretlige og retsteoretiske emner.

 

Ruth Nielsen driver forskning ved hjælp af juridisk metode primært i generel EU-ret, arbejdsret og ligestillingsret. Ruth har desuden i de senere år været projektleder på et projekt om udvikling af EU-retlig metode, herunder udviklingen af en europæisk realistisk retsteori.

 

 

Ole Hasselbalch er professor ved Juridisk Institut, Aarhus School of Business and Social Sciences (Aarhus Universitet). Han har skrevet en lang række bøger og artikler om jura (især arbejdsret og foreningsret) og samfundsforhold. Blev fra midten af 1980'erne kendt for sin kritik mod den førte indvandringspolitik. Deltog under Den Kolde Krig i ar-bejdet på at afdække og modvirke den påvirkningsoffensiv, Warszawapagten førte med henblik på at få Danmark løsrevet fra NATO.

 

Ole Hasselbalch skabte med sin licentiatafhandling "Ansættelsesret" fra 1975 denne juridiske disciplin og har med disputatsen "Arbejdsretlige Funktioner" (1979) og bogen "Den Danske Arbejdsret" bundet arbejds-rettens forskellige grene sammen i denne juridiske disciplins moderne form.

 

 

 

Mette Klingsten er advokat med møderet for Højesteret og driver virksomhed i regi af Mette Klingsten Advokatfirma.

 

Mette Klingsten er forfatter til en række bøger, og har senest udgivet 2. udgaven af ”Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse”.

 

BJØRN HOLTZE

 

AAU |  ADVOKAT (L), PH.D. STUDERENDE

 

JENS PAULSEN

 

DAHL |  ADVOKAT (H), PARTNER

 

 

 

Ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet i arbejdsret og EU-ret, samt advokat (L) ved Krifa (pt. orlov fra denne stilling).

 

Bjørn Holtze har arbejdet med ansættelsesret og arbejdsret siden 2004, og undervist på AAU siden 2011.

 

 

 

Jens Paulsen er tilknyttet DAHLs faggrupper for hhv. insolvensret og arbejdsret.

 

Jens Paulsen har over en årrække fungeret som kurator, rekonstruktør, frivillig akkordleder og brugspanteadvokat og har i denne egenskab medvirket ved gennemførelse af et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser, der alle var kendetegnet ved, at sælgeren var under insolvensbehandling.

 

Han er kursusafvikler og oplægsholder inden for såvel insolvens- som arbejdsret og har fungeret som voldgiftsdommer i flere sager.

 

Han er forfatter/medforfatter til en række insolvens- og arbejdsretlige artikler og bøger.

 

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

NJORD Advokatpartnerselskab

 

 

SCHULTZ

ARBEJDSRETSPORTALEN

 

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK