2. NUMMER 2012

ARTIKLER

M&A processen

 

af Søren Elmann Ingerslev og Simon Jørgensen

 

Ansættelsesretlig

Due Diligence

 

af Nicolai Hesgaard

 

Virksomhedsoverdragelses-lovens baggrund og retskildematerialet

 

af Ole Hasselbalch

 

Hvornår foreligger der en virksomhedsoverdragelse?

 

af Helene Amsinck

 

Den "nedre" grænse og omgåelseshensyn. Rengøringsvirksomheder

 

af Anton Kraev

 

Persondataloven i virksomhedsoverdragelses-situationen

 

af Elsebeth Aaes-Jørgensen og Jens Harkov Hansen

 

Erhververens indtrædelse i bestående rettigheder og forpligtelser

 

af Erik Wendelboe Christiansen og Jonas Enkegaard

 

Tildeling af incitamentskontrakter til ledende medarbejdere

 

af Caspar Rose

 

Håndtering af ledende medarbejdere i virksomhedsoverdragelser - de juridiske aspekter

 

af Anja Staugaard Jensen

 

Afskedigelsesbeskyttelsen ved virksomhedsoverdragelser

 

af Søren Narv Pedersen

 

Virksomhedsoverdragelses-lovens §§ 2 og 3 - særligt om elever

 

af Anton Kraev

 

Skal man fraskrive sig sælgers overenskomst ved en virksomhedsoverdragelse? - eller "think twice"

 

af Henrik Karl Nielsen

 

Opsigelse af overenskomster uden for virksomhedsover-dragelseslovens

anvendelsesområde

 

af Anton Kraev

 

Information og forhandling ved virksomhedsoverdragelse

 

af Jannie Merete Pedersen

 

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2012

 

Antal sider:  112

 

ISSN:  2245-3989

 

 

Få bestemmelser har givet anledning til så meget hovedbrud, som definitionen af en virksomheds-overdragelse i § 1 i virksomhedsoverdragelsesloven og artikel 1 i det bagvedliggende rådsdirektiv. Selv om det nu er mere end 35 år siden, at rådsdirektivet blev vedtaget, og selv om vi i den mellemliggende periode har fået en lang række afgørelser fra EU-domstolen3 og de nationale retsinstanser, der fastlægger grænserne ...

 

 

 

I en vurdering af, om en bestemt transaktion er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, er rengøringsydelserne særligt interessante. Der er nemlig tale om et område, hvor materielle eller immaterielle aktiver ofte er begrænset til det mest elementære, og aktiviteterne hovedsagligt er baseret på arbejdskraften. Der vil som udgangspunkt ikke være tale ...

 

 

 

Når et ejerskifte involverer medarbejdere, involverer det også medarbejdernes personalesager – og dermed en række personoplysninger. Personoplysningerne kan i persondataretlig terminologi være almindelige, følsomme eller semi-følsomme. Persondataloven sætter en række begrænsninger for behandling, herunder videregivelse ...

 

 

Denne artikel beskriver overordnet udvalgte juridiske aspekter ved processen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

 

Ved en virksomhedsoverdragelse forstås en transaktion, hvorved en funktionel enhed overdrages fra en ejer til en anden. Både sælger- og købersiden kan bestå af en eller flere fysiske og juridiske personer. Overdragelsens genstand består typisk af grupper af aktiver og passiver, som kan overdrages enten direkte i form af en substansoverdragelse ...

 

 

Formålet med due diligencen er, at giver køberen af en virksomhed (herefter ”erhververen”) et indblik i de rettigheder og forpligtelser, som påhviler den overtagne virksomhed (herefter ”target”), og at afdække hvilke risici, der er forbundet med at overtagelsen. Herudover vil due diligencen kunne afdække forhold af betydning for den fremtidige drift og integration af target i erhververens ...

 

 

 

Den 1. april 1979 trådte den særlige lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i kraft (lov 111 21/3 1979). Anledningen var direktiv 77/87/EØF (”virksomhedsoverdragelsesdirektivet”).

 

Ved fremsættelsen af lovforslaget ...

 

 

Virksomhedsoverdragelseslovens § 2, der indeholder en af lovens centrale rettigheder, foreskriver, at erhververen af en virksomhed umiddelbart indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, myndighedsfastsatte bestemmelser om løn- og arbejdsforhold samt individuel aftale om løn og ...

 

 

 

Brugen af incitamentskontrakter er ikke noget nyt fænomen, da det har været kendt siden oldtiden, hvor netop udformningen af økonomiske incitamenter har været en af grundpillerne i de store civilisationers styrke og lange overlevelse. De romerske legionærer måtte f.eks. således selv bekoste deres udrustning og efter mange års loyal tjeneste kunne ...

 

 

 

At medarbejderne ofte er det største aktiv, en virksomhed har, er ikke kun en HR-kliche men i høj grad virkeligheden, når virksomheder købes og sælges.

 

Når en sælger overvejer at sætte ...

 

 

En betydelig sign-on-bonus er ikke ualmindelig i forbindelse med rekruttering af udenlandske sportsfolk og bankfolk. Man bør her være opmærksom på, at dansk beskatning kan indtræde med det samme, og at skattemyndighedernes afgørelser herom er meget konkrete. Endvidere bør man sørge for at undersøge skatteforholdene for så vidt angår ansøgerens hjemland.

 

Der foreligger to afgørelser offentliggjort på SKATs hjemmeside. Kort fortalt ...

 

 

 

I henhold til virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 2, finder loven anvendelse på aftaler om lærlingeforhold, uddannelsesaftaler for elever i de erhvervsfaglige grunduddannelser mv., såfremt virksomheden efter overdragelsen godkendes som lærested eller praktiksted mv.

 

Af hovedbestemmelsen i § 2, stk. 1, fremgår det samtidig, at den, der køber ...

 

 

Pressen og det politiske system bærer et stort ansvar for, at opmærksomheden om den langvarige faglige konflikt mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Restaurant Vejlegården har haft fokus på meget andet end det, som den faglige konflikt sagligt set drejer sig om. Arbejdsretligt set er der nemlig intet usædvanligt ved, at et stort LO-forbund, in casu Fagligt ...

 

 

Såfremt erhverver indtræder som part i en overenskomst i kraft af aftale herom eller i kraft af manglende eller forsinket frasigelse af overenskomsten i henhold til virksomhedsoverdragelseslovens § 4a, eller tiltræder overenskomsten som følge af medlemskab i en arbejdsgiverorganisation, er erhververen som udgangspunkt bundet af gældende hovedaftale, overenskomst og øvrige kollektive aftaler. ...

 

 

 

Denne artikel ser på, hvad virksomheder skal være opmærksomme på, når de står over for at skulle informere og forhandle med medarbejderrepræsentanterne (eller de berørte medarbejdere, hvis der ikke er valgt medarbejderrepræsentanter) i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Der er efterhånden meget praksis på området, der vedrører virksomhedsoverdragelsesbegrebet, men for så vidt angår det nærmere indhold af den i loven foreskrevne  informations- og forhandlingsforpligtelse, er der alene en meget sparsom praksis at finde støtte i.  ...

 

DOWNLOAD

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN