3. NUMMER 2013

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2013

 

Antal sider:  82

 

ISSN:  2245-3989

E-PAGES

DOWNLOAD

 

 

”Mine kvalifikationer består af lagererfaring, fra 2 lagre, […]. Jeg har lige fået mit B-certifikat til gaffeltruck, som jeg håber på at jeg vil kunne få gavn af. [Jeg] er en glad pige. Har en mand, en datter og 4 dejlige ildere, som alle tager en stor del af min fritid . . .”, skrev den kvindelige ansøger den 22. august 2005 i en e-mail med sin ansøgning til jobbet som lagermedarbejder. Den 23. august 2005 modtog hun, ...

 

 

Det blev ved lov nr. 1417 af 22. december 2004 forbudt at diskriminere en lønmodtager på grund af handicap på arbejdsmarkedet.

 

Dette omfatter både direkte og indirekte forskels-behandling på grund af handicap.

 

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle løn-modtagere eller ansøgere på grund af handicap ved ansættelse, afskedigelse, ...

 

 

 

Aldersgraduerede pensionsordninger er udbredte, men ifølge HK/Danmark ("HK") er de udtryk for ulovlig aldersdiskrimination. I forbindelse med en konkret retssag mellem en arbejdsgiver og dennes tidligere medarbejder, har Vestre Landsret stillet spørgsmål til EU-Domstolen. Besvarelsen deraf bliver afgørende for den danske sag. ...

 

 

Med Restaurant Vejlegårdens konkurs blev der sat punktum i Vejlegårdens sagen, men tilbage står det juridiske spørgsmål om konfliktrettens fremtidige regulering.

 

Da konflikten på Restaurant Vejlegården var på sit højeste i sommeren 2012 fremsatte Venstre og Dansk Folkeparti Beslutningsforslag nr. 92, hvis formål var at indskrænke lønmodtagerorganisationernes ret til at konflikte over for overenskomstdækkede arbejds-givere. Konflikten fik enorm medieomtale ...

 

 

 

Det følger af forskelsbehandlingsloven og beskæftigelsesdirektivet, at forskelsbehandling på grund af alder er forbudt. Beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af alder gælder for både unge og ældre. Forbuddet indebærer, at der som udgangspunkt ikke må lægges vægt på en løn-modtagers alder, hverken ved ansættelse, forfremmelse, fastsættelse ...

 

 

 

En arbejdsgiver kan have behov for at skulle opsige en eller flere medarbejdere. Baggrunden herfor kan være medarbejderens individuelle forhold, afskedigelsen kan være begrundet i arbejdsgiverens behov for omstrukturering eller lignende, eller afgørelsen kan ...

 

 

En afskedigelse, der er begrundet i arbejdsmangel, er som det helt klare udgangspunkt saglig. Arbejdsgiverens vide skøn med hensyn til, hvem af medarbejderne, der bedst kan undværes, kan dog være begrænset af lovgivning og såvel kollektive som individuelle aftaler. Derudover bør arbejdsgiveren være opmærksom på, hvilke omkostninger, der er forbundet med en afskedigelse – og sikre sig, at besparelsen ikke bliver spist op. ...

 

 

 

I år 2008 skrev jeg en artikel ”Ledelse, når ned-skæringerne rammer”, og tænkte, at det var en blot var et kortvarigt fænomen, og artiklen kunne give virksomheder og deres ledelse et perspektiv på, hvad der kræves af opmærksomheder, når nedskæringerne banker på.

 

Her 4 år senere må jeg jo erfare, at det ikke var et midlertidigt fænomen, men en mere permanent tilstand i vores samfund, ...

 

 

 

Blandt de mest omtalte sager i 2012 kan man særligt fremhæve to af Afskedigelsesnævnets kendelser af henholdsvis 11. juni og 13. september 2012. I begge sager skulle højesteretsdommer Thomas Rørdam tage stilling til, om en række afskedigelser havde været saglige. Det blev i sagerne...

 

 

De svage økonomiske konjunkturer har været med-virkende til, at mange virksomheder har været nød-saget til at reducere deres omkostninger. Sådanne reduktioner kan opnås på flere måder, men vil i mange tilfælde vedrøre medarbejderne, som typisk udgør en betydelig omkostningspost.

 

Når arbejdsgiveren vælger at afskedige mange med-arbejdere inden for 30 dage, skal dette ske efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang ...

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med