4. NUMMER 2013

ARTIKLER

Fratrædelsesaftaler

- overvejlser om gyldighed

 

af Anne Marie Abrahamson og Maria Bukdahl Rukjær

 

Tabsbegrænsningspligten i lyset af højesterets dom i

Plougmann og Vingtoft-sagen

 

af Nicolai Hesgaard og Pernille Nørkær

 

Hvor går grænsen for medarbejdernes ytringsfrihed?

 

af Anne Louise Wulff

 

Rækkeviden af funktionærlovens § 2a, stk. 3, efter Ole Andersen sagen

 

af Marcel Worm

 

Vikarloven

 

af Anja Bülow Jensen

 

Den skattemæssige behandling af godtgørelser efter lige- og forskelsbehandlingsloven

 

af Kristian Bro

 

Kontant bonus

 

af David Munch

 

Arbejdsgivers kontrolforanstaltninger - nye muligheder og udfordringer

 

af Jacob Sand

 

Må jeg ryge en (e-)cigaret?

 

af Katja Brundbjerg og Nina Haff Jørgensen

 

Medarbejderes konkurrence-

handlinger - forebyggelse og

reaktion

 

af Jannie Merete Pedersen og Kasper Carøe

 

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2013

 

Antal sider:  80

 

ISSN:  2245-3989

 

 

Som arbejdsgiveradvokat bruges fratrædelses-aftaler ofte som et middel til at undgå langvarige konflikter i forbindelse med afvikling af en medarbejders ansættelsesforhold.

 

Forhandlingerne omkring indholdet af en fra-trædelsesaftale kan variere fra det ene yderpunkt, hvor medarbejderen uden forhandling blot accepterer det af arbejdsgiver udarbejdede forslag til fratrædelsesaftale til det andet yderpunkt, hvor ...

 

 

 

Det er et almindeligt erstatningsretligt princip, at man som skadelidt skal forsøge at begrænse sit tab mest muligt. Denne pligt til at begrænse sit tab gælder også i ansættelsesretlig sammenhæng og er blandt andet relevant i den situation, hvor en medarbejder opsiges og fritstilles og/eller i den situation hvor en medarbejder modtager kompensation for en konkurrencebegrænsende ...

 

 

 

Østre Landsret har ved dom af 28. februar 2013 endnu en gang bekræftet, at der er grænser for en medarbejders ytringsfrihed og adgang til at agere som whistleblower om mulige kritisable forhold på arbejdspladsen.

 

Sagen drejede sig om en kalibreringstekniker, der var ansat i en virksomheds laboratorium, som havde til opgave at kalibrere virksomhedens egne produkter ...

 

 

Østre Landsret har, i dom af 24. april 2013, taget stilling til hvornår medarbejdere, som ikke umiddelbart forlader arbejdsmarkedet, er berettiget til godtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

 

1. Indledning

Østre Landsret har taget stilling til det 14 forskelligrettede ...

 

 

 

Den 1. juli 2013 trådte vikarloven (1) i kraft. Det helt overordnede formål med loven er at sikre, at vikarer på en række punkter ligestilles med brugervirksomhedens ansatte.

 

Baggrund for loven

Vikarloven implementerer EU direktivet om vikararbejde fra 2008 (2). Direktivet skulle have været implementeret ...

 

 

 

Den skattemæssige behandling af godtgørelser efter ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, der relaterer sig til fratræden, har i praksis givet anledning til meget usikkerhed. I perioden 2007 til 2011 traf skattemyndighederne en række afgørelser om, at alle godtgørelser efter ligebehandlingslovens § 14 og forskelsbehandlingslo ...

 

 

En betydelig sign-on-bonus er ikke ualmindelig i forbindelse med rekruttering af udenlandske sportsfolk og bankfolk. Man bør her være opmærksom på, at dansk beskatning kan indtræde med det samme, og at skattemyndighedernes afgørelser herom er meget konkrete. Endvidere bør man sørge for at undersøge skatteforholdene for så vidt angår ansøgerens hjemland.

 

Der foreligger to afgørelser offentliggjort på SKATs hjemmeside. Kort fortalt ...

 

 

 

I takt med den teknologiske udvikling har arbejdsgivere fået nye tekniske muligheder for at iværksætte kontrolforanstaltninger over for medarbejderne, men hvor går grænsen mellem den lovlige og den ulovlige kontrol?

 

Må arbejdsgiveren eksempelvis ...

 

 

 

Elektroniske cigaretter eller e-cigaretter bliver mere og mere populære herhjemme. I 2012 anvendte 3 % af den danske befolkning over 15 år, svarende til 150.000 mennesker, e-cigaretter. Men er e-cigaretter farlige for rygerne og/eller de passive rygere ? Er de omfattet af rygeloven ? Og hvordan kan man som arbejdsgiver forholde sig, når medarbejderne ryger e-cigaretter på arbejdspladsen ?

 

I denne artikel vil der blive sat  ...

 

 

For mange virksomheder er tyveri af væsentlige virksomhedsdata og viden en forretningsrisiko. Når medarbejdere bliver opsagt eller selv siger op, viser det sig, at der er en risiko for at disse medarbejdere uberettiget tager virksomhedens vitale informationer med sig.

 

Konsekvensen kan være store tab, økonomisk såvel som i anseelse, når medarbejderen kort efter sin fratræden tager ansættelse i en konkurrerende virksomhed ...

 

DOWNLOAD

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN