5. NUMMER 2014

ARTIKLER

Loyalitet og

rapporteringspligt

 

af Finn Schwarz og Kristine Friis Nolsø

 

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

 

af Katja Brunbjerg Muff og Andreas Emdal Sørensen

 

Kan du tælle op til 120?

 

af Anton Kraev

 

En lillefinger eller en langefinger? - om umiddelbar virking og dansk ret

 

af Morten Bach Eisensee

 

Uddannelsesaftaler

i arbejdsretligt perspektiv

 

af Jakob Cohr Arffmann

 

Whistleblowing - less talk,

more action!

 

af Anne Kathrine Schøn og Birgitte Hagelskjæer

 

Fratrædelsesaftaler

- Er Ligebehandlingsnævnet

appelinstans?

 

af Henrik Karl Nielsen

 

Passivitet i forbindelse med bortvisning

 

af Søren Narv Pedersen

 

Konsulentaftaler

- ansat eller selvstændig?

 

af Janie C. Nielsen

 

 

 

Konsulentaftaler bruges i flæng som betegnelse for både ansættelsesaftaler omfattet af dansk ansættelses-lovgivning, aftaler med ansatte med en løsere tilknytning, fx freelancere og aftaler, der indgås mellem en virksomhed (hvervgiver) og en selvstændig erhvervsdrivende (konsulenten). I denne artikel er begrebet konsulentaftale brugt i den sidstnævnte betydning.

 

Fra rådgiverens stol er erfaringen, at aftaleparterne ofte ikke er klar over betydningen af at få klassificeret en sådan aftale korrekt. Det klassiske eksempel er, at parterne har indgået en konsulentaftale, ...

Storskalaloven og Grøndlands råstofpotentiale - i krydsfeltet mellem storpolitik og national selvfølelse

 

af Halit Sert og Jøren Ullits Olai Nielsen

 

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2014

 

Antal sider:  70

 

ISSN:  2245-3989

 

 

Det ligger som en fast forudsætning i et ansættelses-forholds natur, at en medarbejder har loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver. Loyalitetspligten er en omfattende forpligtelse, som – i relation til konkurrence – indebærer et forbud mod enhver handling, der indirekte eller direkte medfører eller giver risiko for konkurrence over for eller anden skade på den virksomhed, man er ansat i. Med-arbejdere har ikke nødvendigvis i alle tilfælde handlepligt men i stedet ofte en særlig ...

 

 

 

”Bring your own device” eller BYOD er et begreb, som dækker over den situation, at en virksomheds medarbejdere selv investerer i forskellige elektroniske enheder, eksempelvis smartphones, tablets eller personlige ejede computere, og efterfølgende anvender disse, helt eller delvist, i arbejdsøjemed. I det følgende vil de forskellige elektroniske enheder tilsammen blive kaldt ”devices”.

 

Selvom det umiddelbart lyder ...

 

 

 

Det kan nogle gange være vanskeligt, specielt når man taler om 120 sygedage. Efter funktionærlovens § 5, stk. 2, er det nemlig lovligt at indgå en aftale om forkortet opsigelsesvarsel i tilfælde af en længerevarende sygdom i 120 dage. Optællingen af 120 dage kan dog virke som en vanskelig og frustrerende affære, som skyldes den sparsomme retspraksis og lovgivers manglende stilling-tagen til de enkelte spørgsmål.

 

Der er fortsat spørgsmål, som er ikke afklaret i praksis, ligesom de anliggender, ...

 

 

EU-retten fylder mere og mere på det ansættelsesretlige område. Først og fremmest i form af stigende regulering, for eksempel på diskriminationsområdet. I de senere år er der dog sket et skifte i fokus. Det er blevet udvidet fra primært at være på indholdssiden af reguleringen, til også mere og mere at være på betingelserne for at anvende ...

 

 

 

Formålet med denne artikel er kort at beskrive de retlige rammer for medarbejdernes ret til efter- og videreuddannelse og de tvister, der kan opstå i den forbindelse. Ved ”uddannelsesaftale” forstås i det følgende en aftale, som en medarbejder indgår med sin arbejdsgiver om hel eller delvis betaling af et uddannelsesforløb. Artiklen omfatter ikke elevaftaler, dvs. aftaler omfattet af erhvervsuddannelsesloven. ...

 

 

 

De fleste af os hørte vel første gang om whistleblowing i forbindelse med Enron-skandalen i 2001. Siden er der løbet meget vand i åen og senest på internationalt plan står Edward Snowden nok som den mest kompromisløse whistleblower.

 

Herhjemme har whistleblower-ordninger længe været at finde i erhvervslivet, ...

 

 

Ligebehandlingsnævnet har i 2013 og 2014 truffet flere afgørelser i sager, hvor der før klagen var indgået en fratrædelsesaftale. Der er ikke tale om en helt fast praksis. Men da der ved flere afgørelser er tillagt klager betydelige godtgørelser, viser sagerne, at parterne ved udarbejdelsen af fratrædelsesaftaler skal være påpasselige med deres forventningsniveau, hvis sigtet er, at fratrædelsesaftalen også endeligt skal gøre op med alle krav.

 

Forskelsbehandlingslovene er præceptive

En ansættelsesaftale er ...

 

 

Hvem har ikke prøvet at sidde som rådgiver med et tilsyneladende oplagt bortvisningsgrundlag, for blot at konstatere, at det formentlig ikke længere er muligt at bortvise fordi der er gået for lang tid? Men hvor lang tid er ”for lang tid” egentlig? Det prøver denne artikel at hjælpe med svar på.

 

Baggrunden for kravet om hurtig reaktion

En lønmodtager, der måtte have optrådt på en måde der kan begrunde en bortvisning må med Lars Svenning Andersens1 ord ”…straks reagere over for funktionæren…”, og hvor forholdet umiddelbart kan konstateres, ”…vil selv få dages passivitet kunne tages ...

 

 

Den grønlandske storskalalov blev vedtaget under stor international bevågenhed den 7. december 2012 af det grønlandske Landsting (Inatsisartut).1 Det daværende regeringsparti, Inuit Ataqatigiit, stemte i koalition med fire ud af fem partier i Landstinget for lovens vedtagelse, som var et resultat af en mangeårig såvel hjemlig som international debat om Grønlands økonomiske og politiske fremtid, herunder fremtidige forhold til Danmark.

 

Storskalalovens vedtagelse i december 2012 hvilede på og var drevet ...

 

DOWNLOAD

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN