6. NUMMER 2015

ARTIKLER

Fagforeningers konfliktret over for enkeltarbejdsgivere

- Nyere praksis fra Arbejdsretten

 

af Jens Kristiansen

 

Fri udveksling af tjeneste-ydelser - begrænsninger af konfliktretten

 

af Nina Kuhlmann Clausen

 

Om kollektive overenskomster og offentligretlig regulering

 

 

af Nikolaj Nikolajsen

 

Ledelsesrettens grænser

er en svær disciplin i praksis

 

 

af Søren Ole Nielsen

 

Tilbagesøgning af for meget udbetalt løn

 

 

af Arvid Andersen

 

Kan en oprindelig ugyldig konkurrenceklausul efterfølgende blive gyldig?

 

af Michael Klejs Pedersen og Jannie Stenmann Jensen

Kønsopdelt lønstatistik

- er det besværet værd?

 

af Katja Holbech Mårtensen

 

Er løn i en opsigelsesperiode en erhvervet rettighed?

 

af Yvonne Frederiksen og Sara Baldus

 

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2015

 

Antal sider:  70

 

ISSN:  2245-3989

 

 

Den danske arbejdsmarkedsmodel er kendetegnet ved en langvarig tradition for at fastlægge løn- og arbejdsvilkårene via kollektive aftaler. Folketinget har ikke fastlagt en mindsteløn eller i øvrigt udformet regler om arbejdsvilkårene på en systematisk måde. Med enkelte undtagelser som ferieloven har Folketinget heller ikke udbredt overenskomstfastlagte løn- og arbejdsvilkår til alle arbejdsgivere og lønmodtagere.

 

 

 

Denne artikel tager udgangspunkt i Arbejdsrettens dom af 9. april 2014 (AR2014.0028) mellem Kim Johansen Transport OÜ og 3F, hvor 3F varslede hovedkonflikt i form af blokade over for Kim Johansen Transport Group samt sympatikonflikter med henblik på at få det pågældende chaufførarbejde overenskomstdækket.

 

 

 

Siden 1973 har det i Lov om godskørsel været fastsat, at en betingelse for at opnå og bibeholde en godskørselstilladelse er, at vognmanden, der søger tilladelsen, aflønner sine chauffører på en sådan måde, så man følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster...

 

 

Ledelsesrettens grænser er en svær disciplin i praksis, idet grænserne ikke er entydigt bestemt, og indholdet kan variere fra fagområde til fagområde, ligesom ledelsesrettens intensitet er afhængig af samfundsudviklingen. Ledelsesrettens intensitet kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed inden for sammenlignelige fagområder...

 

 

 

Sager om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn er et hyppigt tema inden for ansættelsesretten.

 

Arbejdsgiverens mulighed for at søge tilbagebetaling af for meget udbetalt løn er ikke reguleret i den ansættelsesretlige lovgivning. Retten til tilbagebetaling er derfor baseret på almindelige obligationsretlige principper om tilbagesøgning af ydelser erlagt i urigtig formening om skyld (condictio indebiti)...

 

 

 

I funktionærlovens § 18 findes reglerne omkring konkurrenceklausuler for funktionærer.

 

Det fremgår af funktionærlovens § 18, stk. 1, 2. pkt., at en konkurrenceklausul kun gyldigt kan indgås, såfremt funktionæren indtager en særlig betroet stilling.

 

Kravet om ”særlig betroet” blev indsat i funktionærloven ved gennemførelse af lovændring i ...

 

 

Efter et turbulent forløb blev der i 2006 indført pligt til at fremlægge kønsopdelt lønstatistik i loven om lige løn til mænd og kvinder (Ligelønsloven), og i 2014 blev der vedtaget en skærpelse af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.

 

Men hvor stor betydning har de hidtidige regler om kønsopdelt lønstatistik egentlig haft for formålet om lige løn til mænd og kvinder, herunder set i forholdet til den øgede administrative byrde for virksomhederne, ...

 

 

Den 26. november 2014 afsagde Højesteret dom i en sag om, hvorvidt en funktionær havde krav på erstatning for løn i en opsigelsesperiode, der var sammenfaldende med funktionærens afholdelse af ulønnet forældreorlov. Med dommen tog Højesteret samtidig stilling til det generelle spørgsmål om, hvorvidt det er i strid med EU-retten, hvis en arbejdsgiver ikke betaler medarbejdere løn i en opsigelsesperiode, der er sammenfaldende med medarbejderens afholdelse af forældreorlov.  ...

DOWNLOAD

FORFATTERLISTE

JENS KRISTIANSEN

 

DET JURIDISKE FAKULTET, KU | Professor, dr.jur.

 

NINA KUHLMANN CLAUSEN

 

GORISSEN FEDERSPIEL |  Advokat

 

NIKOLAJ NIKOLAJSEN

 

LOU ADVOKATFIRMA |  Advokat (H)

 

 

 

Jens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet en række arbejdsretlige fremstillinger, herunder Grundlæggende arbejdsret, Den Kollektive arbejdsret og Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer.

 

 

 

Nina Kuhlmann Clausen er advokat i gruppen for arbejds- & ansættelsesret hos Gorrissen Federspiel og beskæftiger sig med alle typer sager inden for arbejds- og ansættelsesretten, herunder særligt diskriminationssager med forankring i EU-retten.

 

Generel personalejuridisk rådgivning og retssagsbehandling er naturlige bestanddele af hendes arbejde.

 

Nina Kuhlmann Clausen har tidligere undervist på Aarhus Universitet og været på udlandsophold i Japan, hvor hun arbejdede hos Danmarks Ambassade i Tokyo.

 

 

 

Nikolaj Nikolajsen er uddannet cand. jur. fra Aalborg Universitet i 2000. Han beskæftiger sig fortrinsvis med ansættelses- og arbejdsret samt EU-ret, herunder konkurrenceret, udbudsret og generel EU-ret.

 

Nikolaj Nikolajsen har et stort netværk og leder firmaets afdeling for ansættelses- og arbejdsret samt afdelingen for EU-ret. Han har stor procedureerfaring og fører retssager ved alle retsinstanser og er desuden medlem af flere bestyrelser.

 

Derudover er Nikolaj Nikolajsen ekstern lektor ved Aarhus Universitet, hvor han underviser i faget “Dansk ansættelsesret i internationalt perspektiv”.

SØREN OLE NIELSEN

 

DAHL ADVOKATFIRMA | Partner, advokat (L)

 

ARVID ANDERSEN

 

ADVOKATFIRMAET SJ LAW |  Advokat (H)

 

MICHAEL KLEJS PEDERSEN

 

DELACOUR |  Advokat (L)

 

 

 

Søren Ole Nielsen har en betydelig erfaring med rådgivning inden for alle arbejds- og ansættelsesretlige emner.

 

Søren har ført adskillige retssager, voldgiftssager, sager for arbejdsretten og øvrige instanser om bl.a. opsigelser, bortvisninger, fratrædelsesaftaler, Ligebehandling, kon­kurrence- og kundeklausuler og masseafskedigelser. Søren har betydelig erfaring som foredragsholder og har afviklet en række kurser for virksomheder inden for arbejdsretlige emner.

 

Derudover er Søren medforfatter til bogen ”Personalejura – Praktisk Arbejdsret” og har skrevet en række artikler om arbejdsret.

 

 

 

Arvid Andersen er advokat og partner hos SJLAW og har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret siden 1992.

 

 

 

 

 

Michael Klejs Pedersen rådgiver danske og udenlandske virksomheder samt direktører / ledende medarbejdere omkring løsning af arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.

 

Derudover fører Michael Klejs Pedersen løbende og kontinuerligt retssager omkring arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger ved by- og landsret, i det fagretlige system samt ved private voldgifter.

JANNIE STENMANN JENSEN

 

DELACOUR | Advokatfuldmægtig

 

YVONNE FREDERIKSEN

 

NORRBOM VINDING |  Partner, advokat (H)

 

KATJA HOLBECH MÅRTENSEN

 

DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING |  Advokat (L)

 

 

 

Jannie Stenmann Jensen beskæftiger sig med arbejdes- og ansættelsesret som specialeområde, herunder med rådgivning, udarbejdelse af ansættelses- og fratrædelsesaftaler samt retssagsbehandling.

 

 

 

 

Katja Holbech Mårtensen  har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret siden 2000 – hovedsageligt på arbejdsgiverside. Hun forestår rådgivning om arbejds- og ansættelsesret, og fører sager ved faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet og de civile domstole.

 

Derudover underviser Katja Holbech Mårtensen på kurser for foreningens medlemsvirksomheder, og da hun har en BA i HA.jur., har hun endvidere ansvaret for statistik.

 

 

 

Yvonne Frederiksen beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten og er kendt for sin ekspertise inden for diskriminationsområdet, og hun er en af forfatterne til den kommenterede forskelsbehandlingslov.

 

SARA BALDUS

 

NORRBOM VINDING | Advokat

 

 

 

Sara Baldus er advokat og beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Sara har særlig interesse for diskriminationsområdet, herunder rådgivning og retssager relateret til ligebehandling og forskelsbehandling af medarbejdere.

 

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

NJØRD

 

 

SCHULTZ

ARBEJDSRETSPORTALEN

 

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK

 

 

ERA

 

 

DAHL Advokatfirma

 

 

HR JURA

 

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN