7. NUMMER 2015

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2015

 

Antal sider:  70

 

ISSN:  2245-3989

DOWNLOAD

ARTIKLER

Tjenstlige forhør i tjeneste-mandssager i kommuner og regioner

- udvalgte problemstillinger

 

af Helle Groth Christensen

 

Er markedsføringslovens §1 uden relevans i  ansættelsesforhold?

 

af Finn Schwarz

 

Lovforslaget om  “ansættelsesklausuler”

kan blive bedre af at ligge

 

af Henrik Karl Nielsen

 

 

 

Højesteret har i dommen U2012.1215H anført, at markedsføringslovens § 1, ikke kan anvendes i relation til ansatte, således at denne gruppe ikke selvstændigt kan overtræde bestemmelsen. I denne artikel drøftes konsekvenserne af højesterets dom nærmere, og artiklen afsluttes med et konkret forslag til en ny bestemmelse.

 

 

 

Som bekendt nåede Beskæftigelsesministeren kort inden valget at fremsætte Lovforslag L 196 om ”ansættelsesklausuler”. Det indeholdt meget nyt – både indholdsmæssigt og lovteknisk. Det var et forslag om en samlet lov om aftalte vilkår, der stadig er reguleret i en flerhed af love, herunder Lov om arbejdsgivers brug [...]

Godtgørelsesniveauet ved afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

 

af Bo Enevold Uhrenfeldt

 

Seneste nyt om beskyttelsen af gravide ved stillingsnedlæggelse

 

af Maria Helbo Holck og Tommy Angermair

 

HR-jura som ledelsesværktøj

 - om grænseflader mellem HR-jura og ledelse

 

af Nilgün Aydin

 

 

Ledelse anses af mange for at være den enkeltfaktor, der har størst og mest vedvarende effekt på værdiskabelse i virksomheder. God ledelse skaber færre konflikter, færre sygedage, større kompetencer, og bedre resultater og understøtter hermed virksomhedens kerneopgaver og strategiske mål. En af de seneste undersøgelser bekræfter da også, at danske virksomheder har [...]

Reglerne inden for psykisk arbejdsmiljø  bliver stadig mere komplekse

 

af Anders Etgen Reitz og Søren Hessellund Klausen

 

 

 

Med afsæt i den retlige ramme redegøres for, hvordan et tjenstligt forhør afvikles i kommunerne. På baggrund af kommunal praksis diskuteres udvalgte problemstillinger som forhørslederens rolle, bevisførelse, bevisbedømmelse samt domstolsprøvelse af forhørslederberetninger. Endelig fremsættes et forslag om et fast forhørslederkorps.

 

 

 

Et af de mest aktuelle emner inden for ansættelsesretten er afskedigelser i strid med forskelsbehandlingsloven. Der har hersket og hersker fortsat en betydelig uvished om rets-tilstanden i forhold til rækkevidden af forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde, hvilket blandt andet skyldes, at forskelsbehandlingsloven er en implementering af beskæftigelsesdirektivet1 og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

 

 

 

Reglerne om beskyttelse af gravide medarbejdere efter ligebehandlingsloven er efterhånden velkendte for de fleste. Ikke desto mindre føres der fortsat en række tvister herom navnlig ved Ligebehandlingsnævnet og dom-stolene. Det er fortsat sager om opsigelse i forbindelse med stillingsnedlæggelse, der giver anledning til de fleste tvister. Denne artikel fokuserer på, hvad der skal til for, at en arbejdsgiver kan [...]

 

 

 

Problemerne med det psykiske arbejdsmiljø bliver stadig større på landets arbejdspladser. Hver dag er der syge-meldt 35.000 danskere på grund af stress, og Stress-foreningen anslår, at stress og depression vil være de væsentligste årsager til sygdom i 2020. Samtidig viser analyser, at hver femte langvarige sygemelding hænger sammen med det psykiske arbejdsmiljø.

 

FORFATTERLISTE

FINN SCHWARZ

 

HORTEN |  Partner og advokat (H)

 

HENRIK KARL NIELSEN

 

KOCH / CHRISTENSEN ADVOKATFIRMA |  Advokat (H)

 

HELLE GROTH CHRISTENSEN

 

Cand.jur

 

 

 

Helle Groth Christensen har en baggrund som advokat og virksomhedsjurist og har beskæftiget sig med ansættelses- og arbejdsret siden 1994 både for private og offentlige arbejdsgivere. Helle Groth Christensen har gennem en årrække været ansat som chefkonsulent i KL Jura og EU, hvor hun bl.a. repræsenterede kommuner ved tjenstlige forhør. Derudover underviser hun i ansættelsesretlige emner og har gennem de sidste 7 år undervist kommuner og regioner.

 

 

 

Finn Schwarz er specialiseret i ansættelsesret og har mange års erfaring som rådgiver for danske og internationale virksomheder samt ledere inden for en lang række brancher og sektorer. Finn Schwarz er en erfaren procesadvokat og har ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og Højesteret. Han har udgivet en række bøger om direktørret, konkurrence-begrænsninger, forskelsbehandling samt arbejdsskadeansvar og er ofte underviser i ansættelsesret og ansættelsesrelateret erstatningsret.

 

 

 

Henrik Karl Nielsen beskæftiger sig primært med ansættelsesret, arbejdsret og foreningsret. Som advokat for danske og internationale virksomheder, fag- og brancheforeninger beskæftiger Henrik sig med rådgivning, ret- og voldgiftssager.

 

Henrik har undervist som manuduktør og kursuslektor i formueret og arbejdsret ved bl.a. Københavns Universitet og CBS. Henrik er forfatter til en række bøger og artikler inden for områderne arbejds- og ansættelsesret, grønlandske retsforhold og internationale menneskerettigheder.

BO ENEVOLD UHRENFELDT

 

BECH-BRUUN | Advokat

 

NILGÜN AYDIN

 

CENTER FOR LEDELSE |  Fagchef, advokat

 

MARIA HELBO HOLCK

 

KIRK LARSEB & ASCANIUS |  Advokat (L)

 

 

 

Bo Enevold Uhrenfeldt er specialist i arbejds- og ansættelsesret og rådgiver virksomheder og offentlige institutioner i alle typer af arbejdsretlige spørgsmål, herunder kollektive overenskomster.

 

 

 

Nilgün arbejder som rådgiver, underviser og sparringspartner for

medlemsvirksomheder inden for alle facetter af HR-juraen.

 

Den praktiske erfaring har hun fra mange års rådgivning og undervisning af danske og internationale virksomheder bl.a. fra advokatbranchen.

 

 

 

Maria Helbo Holck beskæftiger sig med alle juridiske aspekter relateret til den daglige HR drift, samt komplekse problemstillinger i forhold til håndtering af medarbejdere i forandringsprocesser, såsom virksomhedsoverdragelse, omstruktureringer mv. Herudover rådgiver Maria også om overenskomstmæssige forhold, hvilket hun har opnået en unik erfaring med gennem sin tidligere ansættelse i HORESTA Arbejdsgiverforening. Maria rådgiver både arbejdsgivere og lønmodtagere. I tillæg til ovenstående rådgiver Maria om kommerciel immigrationsret.

TOMMY ANGERMAIR

 

KIRK LARSEB & ASCANIUS |  Advokat

 

ANDERSEN ETGEN REITZ

 

IUNO |  Partner, advokat

 

SØREN HESSELUND KLAUSEN

 

IUNO |  Ass. partner, advokat

 

 

 

Tommy Angermair er leder af Kirk Larsen & Ascanius’ ansættelsesrets-afdeling og har udelukkende arbejdet med ansættelsesret og immigrationsret siden 2007. Han beskæftiger sig generelt med alle typer af ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger, men har særlig ekspertise i multinationale selskabers håndtering af medarbejdere, incitamentsaflønning, behandling af medarbejderes persondata samt ansættelsesretlige aspekter af M&A, outsourcing og andre transaktioner. Tommy rådgiver primært store og mellemstore internationale virksomheder, men rådgiver ligeledes lønmodtagere.

 

 

 

 

Søren er associeret partner i IUNO og med i gruppen for HR-jura.

 

Søren er specialist i arbejdsmiljømæssige forhold og har i mere end et årti været juridisk rådgiver for store, industrielle virksomheder i sager vedrørende arbejdsskader.

 

Søren har betydelig erfaring fra retten og med voldgiftssager, og på den baggrund leder han teamet for retssager.

 

 

 

Anders er partner i IUNO og leder af gruppen for HR-jura.

 

Anders har rådgivet i adskillige sager vedrørende incitaments- og aktieoptionsplaner, grænseoverskridende transaktioner, fusioner, rekonstruktioner, immigration og databeskyttelse.

 

Anders rådgiver kunder inden for en bred række af industrielle sektorer, blandt andet informationsteknologi, rådgivning, transport, finans, telekommunikation, life science og medier.

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

SCHULTZ

ARBEJDSRETSPORTALEN

 

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK

 

 

HR JURA

 

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN