9. NUMMER 2016

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2016

 

Antal sider:  86

 

ISSN:  2245-3989

DOWNLOAD

ARTIKLER

FRA PERSONDATALOV

TIL PERSONDATAFORORDNING

- UDVALGTE TEMAER MED FOKUS PÅ HR

 

af JENS HARKOV HANSEN

 

RET TIL PRIVATLIV PÅ ARBEJDSPLADSEN

OG OVERVÅGNING AF MEDARBEJDERES BRUG

AF E-MAIL OG MOBILTELEFON

 

af ANNE LOUISE WULFF

 

KONTROLFORANSTALTNINGER

PÅ ARBEJDSPLADSEN

- OM GPS OVERVÅGNING OG KONTROLAFTALEN

 

af NICOLE CHRISTIANSEN

 

 

 

Med udgangspunkt i den netop vedtagne persondataforordning behandles der i artiklen en række udvalgte persondataretlige problemstillinger fra et HR-perspektiv. Der ses nærmere på de bestemmelser, der har betydning for arbejdsgiveres mulighed for at indsamle og registrere medarbejderdata. Endvidere berøres ansøgeres og medarbejderes rettigheder, herunder retten til at blive informeret af arbejdsgiver.  ...

 

 

Kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen optager både arbejdsgivere og medarbejdere. I kampen for at udnytte arbejdstiden effektivt, har arbejdsgiverne i stadig stigende grad indført ganske omfattende kontrolforanstaltninger. I den seneste tid er det især GPS overvågning der har været i fokus. Der er stort set ingen grænser for, hvilke oplysninger der kan indsamles. GPS i firmabiler kan således ikke kun bruges til ...

STATUS PÅ HANDICAPBEGREBET

- SÆRLIGT MED FOKUS PÅ VARIGHEDSKRAVET

 

af MICHAEL KLEJS PEDERSEN

 

TABSOPGØRELSE OG MODREGNING MED VARIABLE LØNANDELE

 

af SØREN NARV PEDERSEN og JANNIE STENMANN JENSEN

 

BRAVIDA-DOKTRINEN EFTER VIKARLOVEN

 

af JACOB FALSNER

 

 

I denne artikel behandles praktiske spørgsmål om modregning (tabsopgørelse og tabsbegrænsning) i forbindelse med fritstilling af lønmodtagere og direktører. Det er hensigten med artiklen at forsøge at beskrive og uddybe de regler og principper, der gælder for tabsbegrænsning i fristillingsperioden.

...

 

 

Artiklen redegør for udviklingen i den fagretlige praksis for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt en brugervirksomheds områdeoverenskomst skal finde anvendelse i forhold til vikarer, som virksomheden indlejer fra et vikarbureau, når overenskomsten ikke forholder sig hertil, og dernæst for vikarlovens betydning ...

HVEM EJER UNDERVISNINGS-MATERIALERNE, UD-DANNELSESINSTITUTIONERNE ELLER UNDERVISERNE?

 

af MORTEN ROSENMEIER

 

 

 

U.2012.3621H rykker ved den hidtidige opfattelse af, at der ikke kan foretages pligtmæssigt udlån af tjenestemænd til private virksomheder. Dommen vedrørte kommunale tjenestemænd, men en ny lovændring på transportministeriets område understøtter, at dommens resultat også åbner op for pligtmæssigt udlån af statstjenestemænd til private virksomheder.

 

 

 

Gennemførelsen af det såkaldte håndhævelses- direktiv medfører nye regler, når der udstationeres arbejdskraft til Danmark. Reglerne får ikke bare betydning for de udstationerede lønmodtagere og de udenlandske virksomheder, som udstationerer ar-bejdskraft til Danmark, men også for danske virksomheder, som entrerer med de udstationerende virksomheder.

 

 

 

De fleste har efterhånden nok fundet ud af at stort set alt, hvad vi foretager os på vores pc’er, tablets og mobiltelefoner, registres på den ene eller anden måde og kan findes igen. Intet bliver glemt, og det kan få uheldige konsekvenser. De tekniske muligheder, der er for at lagre og genfinde elektronisk kommunikation og spore andre typer af aktiviteter på fx internettet, bør derfor give anledning til en række overvejelser ...

 

 

Det fremgår blandt andet af forskelsbehandlings-lovens § 2, stk. 1, jf. § 1, at en arbejdsgiver ikke direkte eller indirekte må forskelsbehandle en handicappet lønmodtager (eller ansøger) ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. ...

 

 

 

Mange uddannelsesinstitutioner investerer store resurser i at få de ansatte undervisere til at producere e-læringsforløb. Men hvem har så ophavsretten, institutionerne eller underviserne?

 

MÅ JEG LÅNE DIN TJENESTEMAND?

 

af KAMILLA SIMONE RASMUSSEN og NANNA BAADE

 

NYE REGLER OM UDSTATIONERET ARBEJDSKRAFT I DANMARK

 

af ANE KRISTINE LORENTZEN

 

ARBEJDSRETLIG KILDESØGNING OG -BRUG

 

af OLE HASSELBALCH

 

Ifølge angivelserne i Arbejdsretsportalen under rubrikken Arbejdsretsnøglen er antallet af arbejds-retlige afgørelser af bredere interesse fra domstole, faglige voldgiftsretter, nævn mv. nu oppe på små 14.000, og arbejdsretslitteraturen tæller over 2.300 værker. For året 2015 udgør høsten af retsdogmatisk orienterede sådanne (inklusive også herhjemme relevante udenlandske) i alt 47 fordelt på 14 bøger (nye udgaver medregnet), resten artikler i bøger og tidsskrifter, betænkninger mv. Antallet af akadem-iske afhandlinger på området (doktor-, licentiat-, ph.d.- og medaljeafhandlinger) er kommet op på 28.

 

FORFATTERLISTE

JENS HARKOV HANSEN

 

NORRBOM VINDING  |  ADVOKAT (CIPP/E)

 

ANNE LOUISE WULFF

 

NOVI ADVOKATER |  ADVOKAT (L), PARTNER

 

NICOLE CHRISTIANSEN

 

KU |  PH.D. STIPENDIAT, CAND.JUR (LL.M.)

 

 

 

Jens Harkov Hansen er senioradvokat hos Norrbom Vinding. Både gennem sin tidligere ansættelse i Datatilsynet, i sin tid i Justitsministeriet og senest ved sin internationale certificering i europæisk persondataret har Jens erhvervet sig en persondataretlig viden på højt niveau. Dertil kommer betydelig undervisningserfaring inden for området.

 

Herudover rådgiver Jens generelt inden for det ansættelsesretlige område, særligt i relation til individuelle ansættelsesforhold.

 

Jens varetager desuden et eksternt lektorat ved Københavns Universitet og er co-chair for IAPP (International Association of Privacy Pro-    fessionals) KnowledgeNet Copenhagen.oth Christensen har en baggrund som advokat og virksomhedsjurist og har beskæftiget sig med ansættelses- og arbejdsret siden 1994 både for private og offentlige arbejdsgivere. Helle Groth Christensen har gennem en årrække været ansat som chefkonsulent i KL Jura og EU, hvor hun bl.a. repræsenterede kommuner ved tjenstlige forhør. Derudover underviser hun i ansættelsesretlige emner og har gennem de sidste 7 år undervist kommuner og regioner.

 

 

 

Anne Louise Wulff er partner i NOVI-advokater og er specialist i ansættelses- og arbejdsret. Anne Louise Wulff har stor erfaring med rådgivning af både danske og internationale virksomheder og organisationer, ligesom hun har ført mange rets- og voldgiftssager inden for sit felt. Desuden har hun fra sin tid som overenskomstchef i Danmarks Rederiforening stor praktisk erfaring med forhandling af kollektive     overenskomster og førelse af fagretlige sager.

 

Anne Louise har undervist i arbejdsret på Københavns Universitet og afholder kurser i ansættelses- og arbejdsret. Anne Louise er desuden uddannet mediator og har en uddannelse i ledelse og forretningsudvikling.

 

 

Nicole Christiansen er cand.jur. fra Københavns Universitet, og har bl.a. arbejdet i Energistyrelsen – først som stud.jur. og sidenhen som fuldmægtig. Nicole har primært beskæftiget sig med sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg, både i forhold til arbejdsmiljø generelt og i forhold til store ulykker.

 

Nicole Christiansen er ph.d.-studerende. Titlen for ph.d.-projekt er "Virksomhedernes ansvar for medarbejdernes fysiske sundhed - i et forebyggelsesperspektiv". Formålet med projektet er at analysere og vurdere dem samlede retlige regulering på området, med fokus på sammenspillet med arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsretten.

 

MICHAEL KLEJS PEDERSEN

 

DELACOUR | ADVOKAT (L)

 

SØREN NARV PEDERSEN

 

BIRD & BIRD |  ADVOKAT (H), PARTNER

 

JANNIE STENMANN JENSEN

 

BIRD & BIRD |  ADVOKAT

 

 

 

Michael Klejs Pedersen arbejder med arbejds- og ansættelsesret som specialeområde.

 

Michael Klejs Pedersen rådgiver danske og udenlandske virksomheder samt direktører / ledende medarbejdere omkring løsning af arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger. Derudover fører Michael Klejs Pedersen løbende og kontinuerligt retssager omkring arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger ved by- og landsret, i det fagretlige system samt ved private voldgifter.

 

 

Søren er advokat og partner, er leder af Bird & Birds danske ansættelsesretsafdeling, og er medlem af Bird & Birds internationale HR-services gruppe.

 

Søren har indgående viden om ansættelsesretlige emner, herunder særligt job-, kunde- og konkurrenceklausuler, loyalitetspligt, opsigelser og bortvisninger, lige- og forskelsbehandling, incitamentsprogrammer, fratrædelsesaftaler, samt masseafskedigelser og virksomhedsover-   dragelser.

 

Han rådgiver også inden for virksomhedsoverdragelser, selskabsret og almindelige retssager. Sørens rådgivning er baseret på omfattende praktisk og kommerciel indsigt. Søren er ligeledes en erfaren procedureadvokat og fører sager såvel for de ordinære domstole, Arbejdsretten, faglige voldgifter såvel som for almindelig voldgift.

 

 

 

Jannie Stenmann Jensen er advokat i Bird & Birds ansættelsesrets- afdeling i Danmark. Hun rådgiver primært virksomheder inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, herunder om forhold i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Jannie har blandt andet erfaring med udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter, kunde- og konkurrenceklausuler og fratrædelses-aftaler. Herudover rådgiver hun blandt andet om vilkårsændringer, virksomhedsoverdragelser samt opsigelse og bortvisning af medarbejdere.

JACOB FALSNER

 

PLESNER |  ADVOKAT (L), PH.D.

 

ANE KRISTINE LORENTZEN

 

HK |  CHEFJURIST, ADVOKAT

 

MORTEN ROSENMEIER

 

KU |  PROFESSOR I OPHAVSRET

 

 

 

Jacob Falsner er advokat i Plesners team inden for arbejds- og ansættelsesret, hvor han rådgiver generelt om ansættelsesretlige forhold.

 

Jacob beskæftiger sig primært med de internationale aspekter af og EU-rettens indvirkning på dansk arbejdsret. Specialeområdet omfatter blandt andet ind- og udstationering af arbejdskraft, arbejds- og opholds-tilladelser, social sikring, de internationale privatretlige problemstillinger m.fl.

 

Primo 2016 er Jacob blevet tildelt ph.d.-graden for sit erhvervs-ph.d.-projekt "Den europæiserede vikar", som afdækker de ansættelsesretlige aspekter af vikarbureauansatte vikarers arbejde i Danmark.

 

 

 

Ane Kristine Lorentzen har gennem mange år arbejdet som advokat i LO og derigennem beskæftiget sig med arbejdsretlige problem-       stillinger.

 

Ane har ført sager ved Arbejdsretten, faglig voldgift mv. samt beskæftiget sig med retspolitiske emner og herunder implementering af EU ret i dansk ret på det arbejdsretlige område.

 

Ane er pr. 1. April 2016 ansat som chefjurist i HK.

 

 

Morten Rosenmeier er  professor i ophavsret, Københavns Universitet, og formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne. UBVA varetager de ophavsretlige interesser for Akademiker-organisationerne og deres medlemmer. Se nærmere www.ubva.dk.

 

KAMILLA SIMONE RASMUSSEN

 

FINANSTILSYNET |  CAND.JUR (LL.M.)

 

NANNA BAADE

 

CAND.JUR (LL.M.)

 

OLE HASSEÆBALCH

 

AU |  PROFESSOR, JUR.DR.

 

 

 

Kamilla Simone Rasmussen er ansat i Finanstilsynets kontor for forbrugerspørgsmål og finansielle formidlere, hvor hun arbejder med    finansiel lovgivning og tilladelsespraksis.

 

Kamilla Simone Rasmussen har afsluttet cand.jur.-uddannelsen i 2015 ved specialet "Tjenestemænds retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse”.

 

 

 

Nanna Baade har afsluttet cand.jur.-uddannelsen i 2015 ved specialet "Tjenestemænds retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse”.

 

 

 

Ole Hasselbalch er professor ved Juridisk Institut, Aarhus School of Business and Social Sciences (Aarhus Universitet). Han har skrevet en lang række bøger og artikler om jura (især arbejdsret og foreningsret) og samfundsforhold. Blev fra midten af 1980'erne kendt for sin kritik mod den førte indvandringspolitik. Deltog under Den Kolde Krig i ar-bejdet på at afdække og modvirke den påvirkningsoffensiv, Warszawapagten førte med henblik på at få Danmark løsrevet fra NATO.

 

Ole Hasselbalch skabte med sin licentiatafhandling "Ansættelsesret" fra 1975 denne juridiske disciplin og har med disputatsen "Arbejdsretlige Funktioner" (1979) og bogen "Den Danske Arbejdsret" bundet arbejds-rettens forskellige grene sammen i denne juridiske disciplins moderne form.

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

SCHULTZ

ARBEJDSRETSPORTALEN

 

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK

 

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN