NYE KRAV TIL DATABEHANDLERAFTALER

 

KURSUS | PLESNER

 

17. august 2017, kl. 09.00 - 12.00

gratis

København Ø

Academy of European Law

Plesner inviterer til seminar om persondataforordningens nye krav til databehandleraftaler. Seminaret klæder dig på til at udarbejde og forhandle fremtidens databehandleraftaler og giver input til, hvordan du som dataansvarlig skal samarbejde med databehandlere.

 

Om ét år træder den nye persondataforordning i kraft - og dermed også en række nye krav til udformningen af databehandleraftaler. Samtidig har Datatilsynet øget sit fokus på det løbende samarbejde mellem kunden og leverandøren - herunder ikke mindst kundens tilsyn med leverandøren.

 

På seminaret giver Plesner, sammen med oplægsholdere fra KMD og NNIT, teoretisk og praktisk input til, hvordan man bør håndtere de nye regler og det øgede fokus fra myndighedernes side.

 

Vi har sammensat et program, hvor vi både beskriver de formelle krav til aftalen, og med udgangspunkt i Plesners paradigme ser på konkrete bestemmelser, som erfaringsmæssigt giver anledning til forhandling mellem databehandler og kunde. Vi ser også på persondataforordningens krav til kundens tilsyn med leverandøren, og på hvordan dette tilsyn - og samarbejdet i øvrigt - vil finde set i praksis.

JUC

Cabi

PERSONDATA OM MEDARBEJDERE

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

06. september 2017, kl. 09.00 - 12.30

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Kurset omhandler både de gældende regler i persondataloven samt de kommende regler i den nye persondataforordning. Persondataforordningen er i høj grad en videreudvikling af de gældende regler og får virkning fra 25. maj 2018.

 

Indholdet er bl.a.

 

 • Rammerne for at tage og give referencer – hvad må en  virksomhed spørge og oplyse om med/uden samtykke fra ansøger/medarbejderen?
 • Indsamling af oplysninger om ansøgere og ansatte – herunder strafbare forhold og kreditoplysninger.
 • Håndtering af ansøgninger, CV’er, testresultater mv. for ansøgere
 • Hvilke oplysninger må opbevares i personalesagerne?
 • Virksomhedens behandling af helbredsoplysninger
 • Hvordan skal medarbejderoplysninger opbevares, herunder sikkerhed - og hvornår skal de slettes?
 • Medarbejderens indsigtsret i oplysningerne/virksomhedens oplysningspligt.
 • Hvilke virksomheder skal have en databeskyttelsesrådgiver efter persondataforordningen?
 • Virksomhedens kontrol af medarbejderens brug af f.eks. e-mail og internet
 • Anvendelse af navn og fotos af medarbejderen på nettet mv.

 

Kurser inddrager også vejledninger og dansk følgelovgivning til persondataforordningen i det omfang sådanne regler er offentliggjort på kursusdagen.

Dansk Erhverv

BONUS- OG INCITAMENTSORDNINGER FOR MEDARBEJDERE

 

KURSUS | JUC

 

13. september 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

Der findes et stort antal forskellige incitamentsordninger; både aktiebaserede og kontantbaserede. Alle disse incitamentsordninger har deres særlige karakteristika samt fordele og ulemper. Når det skal besluttes, hvilket incitamentsprogram, der passer bedst til virksomhedens behov, er der flere problemstillinger, der skal overvejes – især i relation til ansættelsesret, selskabsret og skatteret.

 

På dette kursus sættes der fokus på de ansættelsesretlige problemstillinger, der er knyttet til udarbejdelse af incitamentsprogrammer samt de skattemæssige forhold, der er knyttet til de forskellige typer af incitamentsordninger.

 

Emner er bl.a.:

 

 • Hvilke typer problemstillinger knytter sig til udarbejdelsen af incitamentsordninger?
 • Hvilke fordele og ulemper er forbundet med det valgte program?
 • Hvilke relevante ansættelsesretlige problemstillinger knytter sig til incitamentsprogrammer – herunder særligt  ved fratræden
 • Hvilke særlige skatteretlige problemstillinger knytter sig til de forskellige typer incitamentsprogrammer?
 • Særligt om exit-btonus og stay-on bonus
 • Kan virksomheden ændre i eksisterende programmer?
 • Hvordan kan incitamentsprogrammet implementeres?

 

SEMINAR OM DEN NYE PERSONDATALOV

 

KURSUS | Det Juridiske Fakultet, KU

 

14. september 2017, kl. 09.00 - 16.00

kr. 500,00 inkl. moms

København S

Det Juridiske Fakultet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret afholder seminar om den nye persondatalov.

 

Den 24. maj offentliggjorde Justitsministeriet betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning. I forbindelse hermed oplyste ministeriet, at der vil blive fremsat forslag til en ny dansk persondatalov i efteråret 2017. Et lovudkast forventes offentliggjort i starten af juli måned.

 

Torsdag den 14. september 2017 afholder Center for Informations- og Innovationsret (CIIR), Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), begge Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret et heldagsseminar om lovudkastet til en ny persondatalov. Seminaret vil give en grundlæggende introduktion til lovudkastet, dets forhold til persondataforordningen og gennemgå en række udvalgte bestemmelser. Indlægsholderne vil være en række af de personer, der har deltaget i udarbejdelsen af lovudkastet og betænkningen. Seminaret afholdes på det Juridiske Fakultet.

 

Program

Programmet for seminaret vil blive offentliggjort medio august.

 

Tilmelding

Deltagelse koster 500 kr. inkl. frokost og øvrig forplejning.

STATUS PÅ HR-JURA - BLIV OPDATERET PÅ EN FORMIDDAG

 

KURSUS | Bruun & Hjejle

 

14. september 2017, kl. 08.30 - 12.30

gratis

København K

Vi gennemgår de væsentligste nyheder på HR-området i form af seneste lovændringer, retspraksis og tendenser. På kurset kan du møde Elise Ross-Hansen, Lisbeth Walthersdorf Katafai og Morten Hyldgaard Schulz, der alle arbejder med ansættelsesret.

 

Årets emner er bl.a.:

 

 •     Diskrimination
 •     Ansættelsesklausuler
 •     Fastholdelsesbonus
 •     Ferieloven under revision
 •     Ny lovgivning

 

Det danske feriepengesystem er utvivlsomt et af de mest kringlede i Europa, og ferieloven rejser hele tiden nye spørgsmål og problemstillinger. På dette seminar vil vi give et overblik over de grundlæggende ferielovsregler, ligesom vi vil gennemgå den eventuelle nye ferielov og overgangsreglerne hertil. Seminaret vil særligt komme ind på følgende emner:

 

 •     Reglerne for optjening og afholdelse af ferie
 •     Ferie i relation til opsigelse, herunder hvis medarbejderen bliver fritstillet
 •     Overførsel af ferie
 •     Hvad hvis ferien ikke når at blive afholdt i et ferieår?
 •     Elevers ferie
 •     Ferie og sygdom
 •     Ferie og graviditet
 •     Feriefridage

 

HR og Persondata

 

KURSUS | Kammeradvokaten

 

18. september 2017, kl. 15.00 - 17.30

gratis

København V

Bliv skarp på at håndtere de mange persondataretlige spørgsmål, der opstår i HR-funktionen før, under og efter ansættelsen af medarbejdere.

 

Hvilke oplysninger må man indhente om en potentiel kandidat? Hvornår må man overvåge medarbejdernes brug af smartphones, e-mail og internet? Hvad gør man, når medarbejderen er illoyal på sin private Facebook-profil? Hvordan sikrer man sig, at man har et lovligt samtykke eller andet grundlag for at behandle oplysninger om medarbejdere? Hvor længe må man opbevare personoplysninger om tidligere ansatte?

 

Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på til dette arrangement. Du bliver opdateret på de seneste nyheder om databeskyttelsesforordningen, Justitsministeriets nye betænkning om forordningen (1565/2017) samt udkastet til den nye danske persondatalov.

 

Du får bl.a. viden om:

 

 • Krav til et lovligt samtykke
 • Oplysningspligt over for den ansatte
 • Brug af personlighedstests og straffeattester
 • Overvågning og kontrol af ansattes e-mails og sms’er
 • Brug af sociale medier, som f.eks. Facebook og LinkedIn
 • Whistleblowerordninger
 • Internet/intranet – behandling af oplysninger, billeder mv.
 • Udarbejdelse af fortegnelse for HR-funktionen
 • Opbevaringsperiode for personoplysninger
 •  

LOKALAFTALER OG KUTYMER

 

KURSUS | JUC

 

27. september 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

Lokale aftaler på den enkelte arbejdsplads har fået en fremtrædende rolle i overenskomstsystemet – både på det private og offentlige arbejdsmarked. Den danske arbejdsmarkedsmodel bliver ofte solgt på, at løn- og arbejdsvilkår ikke fastsættes politisk, men aftales gennem kollektive aftaler, som indgås tæt på de virksomheder, hvor arbejdet udføres. Og de centrale overenskomstparter giver mere rum til lokale forhandlinger end tidligere. Lokalt indgås aftaler om løn, arbejdstid, fridage, betalt frokostpause, rettigheder til uddannelse osv. – listen er lang.

 

Men hvem er de lokale aftaleparter, hvad er spillereglerne for lokale forhandlinger og hvordan kommer man ud af en lokal aftale? Hvorfor dog indlade sig på lokale aftaler og ikke bare lade HR-afdelingen udarbejde en ensidig personalepolitik? Og hvornår bliver medarbejdere og virksomheder bundet af en kutyme, som end ikke er nedskrevet?

 

Det er nogle af de spørgsmål, som bliver rejst på dette kursus.

 

Emner er bl.a.:

 

 • Hvad er en lokalaftale, en personalepolitik og en kutyme?
 • Hvad kan man aftale lokalt – i almindelighed og særlige eksempler fra private og offentlige overenskomster?
 • De lokale aftaleparter og deres aftalekompetence
 • Lokale aftalers form
 • Lokale aftalers indhold og fortolkning
 • Brud på lokale aftaler
 • Kutymebegrebet
 • Lokalaftalers skæbne ved overenskomstfornyelser
 • Opsigelse og ophør af lokalaftaler og kutymer

 

OKTOBER 2017

FRATRÆDELSESAFTALER

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

03. oktober 2017, kl. 13.00 - 16.30

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Med udgangspunkt i praktiske eksempler samt retspraksis gennemgår vi på kurset de situationer, hvor en arbejdsgiver bør afslutte et ansættelsesforhold ved at indgå en fratrædelsesaftale med medarbejderen.

 

Kurset henvender sig til HR-ansvarlige samt andre beslutningstagere, som i dagligdagen træffer eller er med til at træffe beslutning om ophør af ansættelsesforhold.

 

Følgende emner vil særligt blive behandlet:

 

 •     I hvilke situationer bør arbejdsgiver overveje en fratrædelsesaftale?
 •     I hvilken type af sager er det særligt relevant?
 •     Hvordan bør en fratrædelsesaftale rent praktisk præsenteres for medarbejderen?
 •     Hvilke vilkår bør en fratrædelsesaftale indeholde?
 •     Hvor ”gylden” skal aftalen være?
 •     Er endelighedsklausuler bindende?
 •     Kan præceptiv lovgivning fraviges i aftalen?

 

INTERNATIONALE ANSÆTTELSER

 

KURSUS | JUC

 

27. september 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

Når medarbejdere rekrutteres fra udlandet, når danske medarbejdere udstationeres til udlandet, eller når ansættelsesforholdet på anden måde bliver internationalt, er der flere problemstillinger, der skal overvejes – især i relation til ansættelsesret, arbejds- og opholdstilladelse, skat og social sikring.

 

Emner er bl.a.:

 

 • Hvilke overvejelser skal man som arbejdsgiver gøre sig i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakten for internationale ansættelser?
 • Hvilket lands lovgivning finder anvendelse for den internationale ansættelse?
 • Hvornår skal en udenlandsk medarbejder have arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark?
 • Hvilke skattemæssige forhold skal man som arbejdsgiver være opmærksom på i forbindelse med internationale ansættelser?
 • Hvordan skal man som arbejdsgiver håndtere spørgsmålet om social sikring i forbindelse med internationale ansættelser?

 

FUNKTIONÆRLOVEN I PRAKSIS

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

09. oktober 2017, kl. 09.00 - 16.00

kr. 990,00 - 1.990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Funktionærloven omfatter en stor del af de danske lønmodtagere og har derfor betydning for langt de fleste arbejdsgivere. Loven angiver en række rettigheder for funktionærer omkring ansættelse, ferie, orlov, sygdom, afskedigelse m.m. Disse rettigheder må ikke fraviges ved aftale til skade for funktionæren.

 

På kurset får du introduktion til, hvornår en medarbejder er omfattet af funktionærloven og de  problemstillinger, som virksomheden skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse og opsigelse af funktionæransatte.

 

Reglerne bliver gennemgået med en praktisk indgangsvinkel og med eksempler fra hverdagen og retspraksis.

 

På kurset gennemgår vi blandt andet funktionærlovens regler om:

 

 •     Ansættelse af funktionærer, herunder funktionærbegrebet.
 •     Lovens opsigelsesvarsler.
 •     Fratrædelsesgodtgørelse.
 •     Godtgørelse for usaglig afskedigelse.
 •     Misligholdelse af ansættelsesforholdet.
 •     Funktionærrettigheder under sygdom.
 •     Bibeskæftigelse.
 •     Konkurrence- og kundeklausuler.
 •     Ufravigelighed.

 

NOVEMBER 2017

DEN SUCCESFULDE FORHANDLER

 

KURSUS | JUC

 

1. november 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

I en forhandling er det sin sag at opnå en fordelagtig aftale. Ved at lægge en velovervejet strategi forud for forhandlingen er du bedre stillet, næste gang du befinder dig i en svær forhandlingssituation.

 

Omdrejningspunktet på grundkurset er forhandlinger om individuelle ansættelser og kollektive overenskomster. Med afsæt i konkrete forhandlingssituationer gennemgås forskellige forhandlingsstrategier med særlig vægt på forhandlingsprincipper fra Harvard. Du opnår viden og praktiske værktøjer til at optimere win-win løsninger med ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre parter.

 

Emner er bl.a.:

 

 •     Efficiente resultater i forhandling
 •     Psykologiske mekanismers indvirkning på forhandlingsresultatet
 •     Effektiv kommunikation
 •     Skyggeforhandling – forhandlingens to spor
 •     Ud af dødvande i forhandlinger
 •     Spilteoretiske vinkler på forhandling – tillidens betydning
 •     Rational choice-agenter og den menneskelige faktor i forhandlinger

 

Grundkurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, træning og øvelser. Underviseren tager udgangspunkt i eksempler fra forhandlinger i Dansk Industri og andre virksomheder kombineret med teori og metode i forhandling.

VIKARLOVEN, TIDSBEGRÆSEDE ANSÆTTELSER OG DELTIDSANSÆTTELSER

 

KURSUS | Bird & Bird

 

24. november 2017, kl. 09.00 - 11.30

gratis

København Ø

Nye ansættelsesformer vinder frem i Danmark bl.a. som følge af virksomheder som "Über", "Happy Helper" m.fl.

 

Grænsefladen mellem sådanne ansættelser og særligt vikaransættelser er ikke helt skarp og giver tit anledning til tvivl. Den danske vikarlov bygger på EU's vikardirektiv, der har til formål at beskytte vikaransatte i vikarbureauer. Det kan dog ofte være svært som både vikarbureau, men også særligt brugervirksomhed, at vide, hvad ens forpligtelser er. Det samme gør sig gældende i relation tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. På dette seminar vil der særligt blive fokuseret på følgende emner:

 

 •     Sondringen mellem et vikarbureau og en brugervirksomhed
 •     Forpligtelserne for hhv. vikarbureauet og brugervirksomheden overfor vikaren
 •     Kontraktudarbejdelsen for en vikar
 •     Former for tidsbegrænsede ansættelser og forpligtelserne overfor den ansatte
 •     Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse
 •     Beskyttelsen af deltidsmedarbejdere
 •     Varsling af deltidsansat til fuldtid og omvendt
 •  

ARBEJDSGIVERS OVERVÅGNING OG KONTROL AF ANSATTE – FOKUS PÅ PERSONDATARET

 

KURSUS | JUC

 

29. november 2017, kl. 09.30 - 13.00

kr. 3.500,00 ekskl. moms

København V

De persondataretlige regler er under rivende udvikling og kaster mange spørgsmål af sig – også på det ansættelsesretlige område. Dette kursus sætter fokus på de særlige persondataretlige problemstillinger relateret til arbejdsgivers iværksættelse af kontrol- og overvågningsforanstaltninger af jobansøgere, ansatte og fratrådte medarbejdere under og efter ansættelsesforholdets afslutning. Du vil få et grundigt indblik i de relevante regler, herunder den nye EU persondataforordning, ligesom du via gennemgang af mange konkrete eksempler vil blive i stand til at vurdere, hvor grænsen for arbejdsgivers beføjelser går.

 

 Emner er bl.a.:

 

 • Arbejdsgivers ledelsesmæssige beføjelser
 • Persondataretlige regler og overvejelser ved iværksættelse af kontrol- og overvågningsforanstaltninger – hvor går grænsen?
 • Baggrundstjek af jobansøgere
 • Arbejdsgivers brug af straffeattester og personlighedstest
 • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af medarbejderes brug af IT, e-mail, telefon og sociale medier
 • Brug af TV overvågning, optagelse af telefonsamtaler, geo-tracking, f.eks. GPS i bil og mobiltelefon
 • Hvilke rettigheder for de ansatte skal arbejdsgiver være opmærksom på? – oplysning, indsigt, sletning m.v.

 

DECEMBER 2017

TIDSBEGRÆNSEDE ANSÆTTELSER, VIKARER, LØST TILKNYTTET ARBEJDSKRAFT MV.

 

KURSUS | JUC

 

1. december 2017, kl. 09.30 - 15.30

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

Kurset gennemgår en række forskellige former for ansættelser, der på flere punkter adskiller sig fra en traditionel fastansættelse. Dette kan f.eks. være interne vikarer, vikarer udsendt til en virksomhed fra et vikarbureau, løst tilknyttet arbejdskraft/tilkaldevagter, forskellige former for tidsbegrænsede ansatte, udlånte medarbejdere fra andre virksomheder osv. Der er stor forskel på, hvilke regelsæt de forskellige typer ansættelser er underlagt.

 

Samtidig er der også vigtigt generelt at kunne sondre mellem gruppen af ansættelser og selvstændige/konsulenter. Sondringerne mellem de forskellige typer af ansættelser har betydning for, hvilken lovgivning, der skal overholdes og betydningen af evt. overenskomstforhold.

 

Vi kommer bl.a. ind på:

 

 •     Er der tale om en ansættelse eller arbejde udført af en selvstændig?
 •     Er en vikar ansat direkte i virksomheden eller udsendt via et vikarbureau?
 •     Er vedkommende garanteret timer/opgaver eller tilkaldes efter behov?
 •     Er ansættelsen tidsbegrænset, evt. som en projektansættelse?

 

Du får også gennemgået reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse, deltidsloven og reglerne om vikarbureauvikarer i vikarloven, herunder fsva. vikarloven:

 

 •     Fravigelsesmuligheder, når vikarbureauet har overenskomst
 •     Jobformidlingshonorarer og klausuler
 •     Vikarens adgang til information samt kollektive faciliteter og goder hos brugervirksomheden/kunden

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

 

 

ELENA ABRAMOVA

INSPIRATION OG

INTERFACE DEVELOPMENT

 

 

i samarbejde med