FRATRÆDELSESAFTALER

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

03. oktober 2017, kl. 13.00 - 16.30

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Academy of European Law

Med udgangspunkt i praktiske eksempler samt retspraksis gennemgår vi på kurset de situationer, hvor en arbejdsgiver bør afslutte et ansættelsesforhold ved at indgå en fratrædelsesaftale med medarbejderen.

 

Kurset henvender sig til HR-ansvarlige samt andre beslutningstagere, som i dagligdagen træffer eller er med til at træffe beslutning om ophør af ansættelsesforhold.

 

Følgende emner vil særligt blive behandlet:

 

 •     I hvilke situationer bør arbejdsgiver overveje en fratrædelsesaftale?
 •     I hvilken type af sager er det særligt relevant?
 •     Hvordan bør en fratrædelsesaftale rent praktisk præsenteres for medarbejderen?
 •     Hvilke vilkår bør en fratrædelsesaftale indeholde?
 •     Hvor ”gylden” skal aftalen være?
 •     Er endelighedsklausuler bindende?
 •     Kan præceptiv lovgivning fraviges i aftalen?

 

JUC

Cabi

INTERNATIONALE ANSÆTTELSER

 

KURSUS | JUC

 

05. oktober 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

Når medarbejdere rekrutteres fra udlandet, når danske medarbejdere udstationeres til udlandet, eller når ansættelsesforholdet på anden måde bliver internationalt, er der flere problemstillinger, der skal overvejes – især i relation til ansættelsesret, arbejds- og opholdstilladelse, skat og social sikring.

 

Emner er bl.a.:

 

 • Hvilke overvejelser skal man som arbejdsgiver gøre sig i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakten for internationale ansættelser?
 • Hvilket lands lovgivning finder anvendelse for den internationale ansættelse?
 • Hvornår skal en udenlandsk medarbejder have arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark?
 • Hvilke skattemæssige forhold skal man som arbejdsgiver være opmærksom på i forbindelse med internationale ansættelser?
 • Hvordan skal man som arbejdsgiver håndtere spørgsmålet om social sikring i forbindelse med internationale ansættelser?

 

Dansk Erhverv

DEN NYE FERIELOV

 

GO'MORGENMØDE | HORTEN

 

06. oktober 2017, kl. 08.30 - 11.00

gratis

Hellerup

Regeringen nedsatte i 2015 et udvalg med arbejdsmarkedets parter, der skal udarbejde et forslag til en ny ferielov. Den skal gøre op med de nuværende regler for, hvor længe man skal vente på at få de feriepenge, man optjener.

 

I dag er det sådan, at man som ny på arbejdsmarkedet først får mulighed for at få sine feriepenge udbetalt op til 16 måneder, efter at man er blevet ansat og er begyndt at optjene ferieret og -penge. Det skyldes, at ferieåret løber fra maj til maj, mens optjeningen følger kalenderåret.

 

Det er EU-Kommissionens vurdering, at den nugældende danske ferielov på en række områder strider mod lønmodtagernes ret efter arbejdstidsdirektivet til fire ugers betalt ferie om året. Ferielovsudvalget er kommet med et forslag til en ny ferielov. Vi ser på udkastet og kommer med vores bud på konsekvenserne af den nye lovgivning.

PERSONDATA I MEDARBEJDER­FORHOLD

 

GO'MORGENMØDE | HORTEN

 

12. oktober 2017, kl. 14.00 - 17.00

gratis

Hellerup

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen i kraft, og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal være klar til de nye regler – også i relation til medarbejderforhold.

 

Vi ser nærmere på persondataforordningens artikel 88 om behandling af persondata i forbindelse med ansættelsesforhold, og vi giver i den forbindelse gode råd til, hvordan man som arbejdsgiver bedst muligt forbereder sig på de nye persondataregler, herunder hvilke retningslinjer der er vigtige at have på plads.

 

Derudover ser vi på persondatabehandling i relation til alle ansættelsesforholdets aspekter og diskuterer bl.a., hvilke oplysninger der må indhentes og behandles om ansøgere i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering samt hvilke oplysninger, der kan behandles under ansættelsesforholdet, f.eks. i relation til håndtering af helbredsoplysninger eller billeder og kontaktoplysninger på inter- og intranet. Endeligt kommer vi ind på, hvilke oplysninger, der kan opbevares om tidligere ansatte efter ansættelsesforholdets ophør.

ANSÆTTELSESFORHOLD FOR TIMELØNNEDE

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

12. oktober 2017, kl. 09.30 - 13.00

kr. 0,00 - 550,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Dette kursus vil føre dig gemmem de regler, der gælder for timelønnede medarbejdere, der ikke er funktionærer, og som heller ikke er omfattet af en overenskomst.

 

Kurset henvender sig til medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med personaleadministration og HR.

 

På kurset gennemgår vi blandet andet:

 

 •     Personkredsen af timelønnede.
 •     Funktionærlignende ansættelse.
 •     Konsekvenser af ikke at være omfattet af en overenskomst.
 •     Retten til betaling under sygdom.
 •     Ferierettigheder, herunder om der er ret til feriefridage.
 •     Barselsrettigheder.
 •     Opsigelsesvarsler.
 •     Afskedigelsesbeskyttelse.

 

DEN NYE FERIELOV

 

GO'MORGENMØDE | HORTEN

 

27. oktober 2017, kl. 15.00 - 17.30

gratis

Hellerup

Regeringen nedsatte i 2015 et udvalg med arbejdsmarkedets parter, der skal udarbejde et forslag til en ny ferielov. Den skal gøre op med de nuværende regler for, hvor længe man skal vente på at få de feriepenge, man optjener.

 

I dag er det sådan, at man som ny på arbejdsmarkedet først får mulighed for at få sine feriepenge udbetalt op til 16 måneder, efter at man er blevet ansat og er begyndt at optjene ferieret og -penge. Det skyldes, at ferieåret løber fra maj til maj, mens optjeningen følger kalenderåret.

 

Det er EU-Kommissionens vurdering, at den nugældende danske ferielov på en række områder strider mod lønmodtagernes ret efter arbejdstidsdirektivet til fire ugers betalt ferie om året. Ferielovsudvalget er kommet med et forslag til en ny ferielov. Vi ser på udkastet og kommer med vores bud på konsekvenserne af den nye lovgivning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TVISTER I ANSÆTTELSESFORHOLD

 

KURSUS | JUC

 

30. oktober 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

Hvad koster det, hvis vi bortviser en medarbejder uberettiget? Hvor dyrt er det at opsige en medarbejder, der er på barselsorlov? Hvad skal vi betale for at have brudt vores overenskomst? Vi ser typisk ikke så meget på, hvem der har ret, som på, hvad det koster at tage fejl.

 

På kurset får du gennemgået regler og praksis om de økonomiske konsekvenser af en række forskellige tilfælde, hvor enten arbejdsgiveren eller lønmodtageren misligholder sine forpligtelser i et ansættelsesforhold.

 

Emner er bl.a.:

 

 •     Manglende tiltrædelse
 •     Mangelfulde ansættelsesbeviser
 •     Godtgørelser i henhold til lov og overenskomst
 •     Bod for brud
 •     Erstatning for mistet opsigelsesvarsel
 •     Bod, erstatning og kompensation ved konkurrencehandlinger

 

Kurset veksler mellem teori, praksis og erfaringsudveksling. Der er lagt stor vægt på dialog og samspil mellem deltagerne og underviseren.

PERSONDATA OM MEDARBEJDERE

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

31. oktober 2017, kl. 09.00 - 12.30

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Kurset omhandler både de gældende regler i persondataloven samt de kommende regler i den nye persondataforordning. Persondataforordningen er i høj grad en videreudvikling af de gældende regler og får virkning fra 25. maj 2018.

 

Indholdet er bl.a.

 

 •     Rammerne for at tage og give referencer – hvad må en  virksomhed spørge og oplyse om med/uden   samtykke fra ansøger/medarbejderen?
 •     Indsamling af oplysninger om ansøgere og ansatte – herunder strafbare forhold og kreditoplysninger.
 •     Håndtering af ansøgninger, CV’er, testresultater mv. for ansøgere
 •     Hvilke oplysninger må opbevares i personalesagerne?
 •     Virksomhedens behandling af helbredsoplysninger
 •     Hvordan skal medarbejderoplysninger opbevares, herunder sikkerhed - og hvornår skal de slettes?
 •     Medarbejderens indsigtsret i oplysningerne/virksomhedens oplysningspligt.
 •     Hvilke virksomheder skal have en databeskyttelsesrådgiver efter persondataforordningen?
 •     Virksomhedens kontrol af medarbejderens brug af f.eks. e-mail og internet
 •     Anvendelse af navn og fotos af medarbejderen på nettet mv.

 

Kurser inddrager også vejledninger og dansk følgelovgivning til persondataforordningen i det omfang sådanne regler er offentliggjort på kursusdagen.

 

NOVEMBER 2017

DEN SUCCESFULDE FORHANDLER

 

KURSUS | JUC

 

1. november 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

I en forhandling er det sin sag at opnå en fordelagtig aftale. Ved at lægge en velovervejet strategi forud for forhandlingen er du bedre stillet, næste gang du befinder dig i en svær forhandlingssituation.

 

Omdrejningspunktet på grundkurset er forhandlinger om individuelle ansættelser og kollektive overenskomster. Med afsæt i konkrete forhandlingssituationer gennemgås forskellige forhandlingsstrategier med særlig vægt på forhandlingsprincipper fra Harvard. Du opnår viden og praktiske værktøjer til at optimere win-win løsninger med ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre parter.

 

Emner er bl.a.:

 

 •     Efficiente resultater i forhandling
 •     Psykologiske mekanismers indvirkning på forhandlingsresultatet
 •     Effektiv kommunikation
 •     Skyggeforhandling – forhandlingens to spor
 •     Ud af dødvande i forhandlinger
 •     Spilteoretiske vinkler på forhandling – tillidens betydning
 •     Rational choice-agenter og den menneskelige faktor i forhandlinger

 

Grundkurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, træning og øvelser. Underviseren tager udgangspunkt i eksempler fra forhandlinger i Dansk Industri og andre virksomheder kombineret med teori og metode i forhandling.

Der er lagt op til en markant ændring af ferielovens grundlæggende principper i det lovforslag, der efter planen skal fremsættes i oktober 2017 lige efter Folketingets åbning, og som forventes vedtaget inden årets udgang.

 

Der vil således være tale om den største ændring af ferieloven siden 1938, hvis ferielovsforslaget vedtages i sin nuværende form med indførelse af såkaldt ”samtidighedsferie”. Det vil få betydning for alle der arbejder med HR.

 

Til dette arrangement vil vi med afsæt i Ferielovsudvalgets afgivne betænkning samt lovforslaget komme ind på følgende:

 

• Baggrunden for at ændre ferieloven i en EU-retlig kontekst

• Hvilke ændringer af ferieloven er der lagt op til i forhold til i dag?

• Hvad skal man som arbejdsgiver gøre for at blive klar til den nye ferielov?

 

Gå-hjem-mødet er arrangeret i samarbejde mellem Kammeradvokaten og repræsentanter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som har bistået i sekretariatsarbejdet med ferielovsbetænkningen.

SOCIAL SIKRING VED FORRETNINGSREJSER

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

01. november 2017, kl. 09.00 - 12.00

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

I løbet af de sidste par år er kontrollen med udenlandske medarbejdere gradvist blevet skærpet rundt om i Europa, hvorfor det er vigtigt, at virksomhederne har styr på regler og procedurer for social sikring af medarbejderne, når virksomhederne udsender medarbejdere til udlandet.

 

 

Dette gælder også ved kortvarige forretningsrejser. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre bøder og/eller tab af retten til danske ydelser for medarbejderen.

 

 

På dette kursus giver vi en indføring i reglerne om social sikring med særlig fokus på forretningsrejser.

TEMADAG OM SYGEFRAVÆR - HERUNDER FORSKELSBEHANDLING OG HANDICAP

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

02. november 2017, kl. 09.00 - 16.00

kr. 990,00 - 1.990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

En optimal håndtering af sygefravær ses på bundlinjen. Vi sætter derfor fokus på virksomhedens og medarbejderens rettigheder og pligter under sygdom.

 

Skal medarbejderen have løn eller sygedagpenge? Får vi refusion fra kommunen? Hvad hvis medarbejderen rejser til udlandet under sygdommen? Hvordan undgår vi at miste refusionen på grund af medarbejderens forhold? Kan vi modregne i lønnen? Kan vi opsige på grund af sygdom? Hvad nu, hvis medarbejderen er handicappet. Dét og meget mere får du svar på, samt konkrete redskaber med hjem til værktøjskassen.

 

Reglerne bliver gennemgået med en praktisk indgangsvinkel, med opgaver og en masse eksempler fra hverdagen og retspraksis.

 

På kurset gennemgår vi blandt andet:

 

 •     Hvornår er der krav på løn eller sygedagpenge?
 •     Hvornår og hvor længe kan virksomheden få refusion af sygedagpenge fra kommunen?
 •     Hvad gør du, når medarbejderen er skyld i, at refusionen stoppes, og hvordan garderer du dig imod det?
 •     Hvornår kan I få refusion fra første fraværsdag?
 •     Risikoen for lavere refusion efter 22 ugers fravær og forlængelsesmulighederne
 •     Hvad gør I, hvis medarbejderen vil holde ferie under sygefraværet?
 •     Deltidssygemeldinger
 •     Opsigelse på grund af sygdom, herunder 120 dages reglen
 •     Handicap.

 

Der er lagt op til en markant ændring af ferielovens grundlæggende principper i det lovforslag, der efter planen skal fremsættes i oktober 2017 lige efter Folketingets åbning, og som forventes vedtaget inden årets udgang.

 

Der vil således være tale om den største ændring af ferieloven siden 1938, hvis ferielovsforslaget vedtages i sin nuværende form med indførelse af såkaldt ”samtidighedsferie”. Det vil få betydning for alle der arbejder med HR.

 

Til dette arrangement vil vi med afsæt i Ferielovsudvalgets afgivne betænkning samt lovforslaget komme ind på følgende:

 

• Baggrunden for at ændre ferieloven i en EU-retlig kontekst

• Hvilke ændringer af ferieloven er der lagt op til i forhold til i dag?

• Hvad skal man som arbejdsgiver gøre for at blive klar til den nye ferielov?

 

Gå-hjem-mødet er arrangeret i samarbejde mellem Kammeradvokaten og repræsentanter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som har bistået i sekretariatsarbejdet med ferielovsbetænkningen.

ALTERNATIVE ANSÆTTELSESFORMER

 

GO'MORGENMØDE | HORTEN

 

15. november 2017, kl. 08.30 - 11.00

gratis

Hellerup

Vi sætter fokus på de udfordringer, arbejdsgivere skal være særligt opmærksomme på ved alternative ansættelsesformer.

 

Arbejdsgivere har i dag bred mulighed for at tilrettelægge arbejdsstyrken fleksibelt ved brug af en række forskellige alternative ansættelsesformer, som adskiller sig fra den traditionelle fastansættelse.

 

Hver af dem kan dog være forbundet med forskellige udfordringer, herunder bl.a. sondringen mellem konsulenter og ansatte, mulighed for forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser, ligebehandling af deltidsansatte, vilkår for vikarer mv.

 

Vi vil bl.a. komme ind på følgende alternative ansættelsesformer og de særlige problemstillinger, der knytter sig til dem:

 

 •     Konsulenter
 •     Freelancere
 •     Tidsbegrænsede ansættelser
 •     Deltidsansættelser
 •     Vikarer
 •     Minoritetsejere

 

Som sædvanligt gennemgår vi også den nyeste retspraksis på området.

FREMTIDENS HR-AFDELING – KRYDSFELTET MELLEM PERSONDATA, HR OG IT

 

KURSUS | JUC

 

20. november 2017, kl. 09.30 - 16.00

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

 

Kurset om fremtidens HR-afdeling har fokus på optimering af HR-afdelingens arbejdsgange ved hjælp af ny teknologi med øje for implementering af persondataforordningen i forbindelse med personaleadministrationen. Formålet med kurset er at koble en effektiv personaleadministration sammen med persondataforordningens krav og optimere processerne i HR-afdelingen.

 

Emner er bl.a.:

 

 •     Persondataforordningen – hvilke krav til databehandling skal HR-afdelingen overholde?
 •     Samspillet mellem den praktiske håndtering af persondataforordningen og en generel effektivisering af HR-afdelingens arbejdsgange, herunder:
 •      Privacy by design – håndtering af personlige data
 •      Hvordan indhentes medarbejdernes samtykke smartest?
 •      Alternativer til samtykke
 •      Fordele ved anonymisering af medarbejderdata
 •      Håndteringen af e-mails
 •      Instrukser til virksomhedens medarbejdere om brug af persondata
 •      Adgang og sletning af data – herunder anvendelse af datanøgler
 •      Apps til HR-afdelingen
 •      Intelligent dokumenthåndtering (Contract Express)

 

Formål

Du får viden om mulighederne for at optimere HR-afdelingens arbejdsgange samtidig med, at det sikres, at virksomheden overholder kravene til persondataforordningen, ligesom du får praktiske bud på, hvordan persondataforordningen bliver en løftestang for intelligent, IT-baseret HR-administration.

FERIELOVEN

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

21. november 2017, kl. 09.30 - 13.00

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Kolding

Der arbejdes i disse dage med en omfattende ændring af ferieloven, og den nye ferielov forventes at blive fremlagt og vedtaget i løbet af efteråret 2017.

 

Den nye ferielov vil helt grundlæggende gøre op med det vi i dag kender om optjeningsår, der er forskudt i forhold til ferieåret, idet der fremadrettet vil være samtidighedsferie med alt, hvad det indebærer af ændringer, både af praktisk og økonomisk karakter. Den nye ferielov vil også tage særligt stilling til overgangsordning fra de nuværende regler.

 

 Vi inviterer derfor alle vores medlemmer til at komme og høre mere om, hvad den nye ferielov indebærer af ændringer, og hvad I særligt skal være opmærksomme på, også i forhold til overgangen fra de nuværende regler til den nye ferielov.

 

Kurset bliver tillige afholdt i København den 29. november - tilmeld dig her

 

Der tages forbehold for, at kurset kan blive rykket, såfremt lovforslaget ikke måtte blive fremsat som forventet.

SYGEFRAVÆRSSAMTALEN

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

21. november 2017, kl. 13.00 - 16.30

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt

 

Sygefraværssamtalen er en af de vanskelige samtaler. Som leder har du ansvaret for, at samtalen bliver afholdt og forløber bedst muligt trods de udfordringer, der kan være i samtalen.

 

På kurset lærer du om reglerne, du som leder skal have for øje ved sygefravær, samt hvordan du forbereder dig, gennemfører samtalen og får fulgt ordentligt op.

 

Undervejs på kurset vil der være oplæg, dialog og du vil få mulighed for at gennemføre en sygefraværssamtale og få feedback på din gennemførelse.

VIKARLOVEN, TIDSBEGRÆSEDE ANSÆTTELSER OG DELTIDSANSÆTTELSER

 

KURSUS | Bird & Bird

 

24. november 2017, kl. 09.00 - 11.30

gratis

København Ø

Nye ansættelsesformer vinder frem i Danmark bl.a. som følge af virksomheder som "Über", "Happy Helper" m.fl.

 

Grænsefladen mellem sådanne ansættelser og særligt vikaransættelser er ikke helt skarp og giver tit anledning til tvivl. Den danske vikarlov bygger på EU's vikardirektiv, der har til formål at beskytte vikaransatte i vikarbureauer. Det kan dog ofte være svært som både vikarbureau, men også særligt brugervirksomhed, at vide, hvad ens forpligtelser er. Det samme gør sig gældende i relation tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. På dette seminar vil der særligt blive fokuseret på følgende emner:

 

 •     Sondringen mellem et vikarbureau og en brugervirksomhed
 •     Forpligtelserne for hhv. vikarbureauet og brugervirksomheden overfor vikaren
 •     Kontraktudarbejdelsen for en vikar
 •     Former for tidsbegrænsede ansættelser og forpligtelserne overfor den ansatte
 •     Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse
 •     Beskyttelsen af deltidsmedarbejdere
 •     Varsling af deltidsansat til fuldtid og omvendt

 

ARBEJDSGIVERS OVERVÅGNING OG KONTROL AF ANSATTE – FOKUS PÅ PERSONDATARET

 

KURSUS | JUC

 

29. november 2017, kl. 09.30 - 13.00

kr. 3.500,00 ekskl. moms

København V

De persondataretlige regler er under rivende udvikling og kaster mange spørgsmål af sig – også på det ansættelsesretlige område. Dette kursus sætter fokus på de særlige persondataretlige problemstillinger relateret til arbejdsgivers iværksættelse af kontrol- og overvågningsforanstaltninger af jobansøgere, ansatte og fratrådte medarbejdere under og efter ansættelsesforholdets afslutning. Du vil få et grundigt indblik i de relevante regler, herunder den nye EU persondataforordning, ligesom du via gennemgang af mange konkrete eksempler vil blive i stand til at vurdere, hvor grænsen for arbejdsgivers beføjelser går.

 

 Emner er bl.a.:

 

 • Arbejdsgivers ledelsesmæssige beføjelser
 • Persondataretlige regler og overvejelser ved iværksættelse af kontrol- og overvågningsforanstaltninger – hvor går grænsen?
 • Baggrundstjek af jobansøgere
 • Arbejdsgivers brug af straffeattester og personlighedstest
 • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af medarbejderes brug af IT, e-mail, telefon og sociale medier
 • Brug af TV overvågning, optagelse af telefonsamtaler, geo-tracking, f.eks. GPS i bil og mobiltelefon
 • Hvilke rettigheder for de ansatte skal arbejdsgiver være opmærksom på? – oplysning, indsigt, sletning m.v.

 

FERIELOVEN

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

21. november 2017, kl. 09.30 - 13.00

kr. 0,00 - 990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Der arbejdes i disse dage med en omfattende ændring af ferieloven, og den nye ferielov forventes at blive fremlagt og vedtaget i løbet af efteråret 2017.

 

Den nye ferielov vil helt grundlæggende gøre op med det vi i dag kender om optjeningsår, der er forskudt i forhold til ferieåret, idet der fremadrettet vil være samtidighedsferie med alt, hvad det indebærer af ændringer, både af praktisk og økonomisk karakter. Den nye ferielov vil også tage særligt stilling til overgangsordning fra de nuværende regler.

 

 Vi inviterer derfor alle vores medlemmer til at komme og høre mere om, hvad den nye ferielov indebærer af ændringer, og hvad I særligt skal være opmærksomme på, også i forhold til overgangen fra de nuværende regler til den nye ferielov.

 

Kurset bliver tillige afholdt i København den 29. november - tilmeld dig her

 

Der tages forbehold for, at kurset kan blive rykket, såfremt lovforslaget ikke måtte blive fremsat som forventet.

 

VIKARJURA

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

29. november 2017, kl. 09.00 - 16.00

kr. 990,00 - 1.990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Deltagerne får en grundlæggende forståelse for vikarens særlige ansættelsessituation, herunder fordelingen af rettigheder og pligter mellem vikarbureau og kunde.

 

Formål

Forholdet mellem vikarbureau og vikar.

 

Deltagerne får desuden viden om vikarloven og ligebehandlingsprincippet.

 

Endelig lærer deltagerne at finde og bruge den rigtige overenskomst i en konkret ansættelsessituation.

 

Indhold

 

 •     Hvad regulerer vikarbureauvikarens ansættelsesforhold?
 •     Den særlige trepartssituation mellem vikarbureau, vikar og kunde og betydningen for vikarbureauvikarens ansættelsesforhold.
 •     Vikarloven og ligebehandlingsprincippet.
 •     Med udgangspunkt i vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver deltagerne trænet i at bruge en overenskomst.
 •     Kontraktforholdet mellem vikarbureau og brugervirksomhed

 

ADVARSLER, OPSIGELSE OG BORTVISNING

 

KURSUS | DANSK ERHVERV

 

30. november 2017, kl. 09.00 - 16.00

kr. 990,00 - 1.990,00 ekskl. moms

Børsen, København K

Kom og bliv rustet til at begrænse eller helt undgå efterfølgende personalesager i forbindelse med opsigelser.

 

Vi skal opsige 15 medarbejdere – må vi opsige den gravide? Er det ok at sende opsigelsen pr. sms kl. 23.58 lørdag aften den 31.? Hvordan indgår vi en bindende fratrædelsesaftale? Hvad gælder, hvis vi fritstiller en opsagt medarbejder? Kan vi pålægge medarbejderen at holde ferie i opsigelsesperioden? Hvordan håndterer vi en større afskedigelsesrunde? Hvornår kan vi bortvise en medarbejder? Hvordan bruger vi 120-dages reglen? Hvad er en saglig begrundelse for en opsigelse? Hvad skal vi huske, når vi giver en advarsel? Hvordan skal man som leder forberede sig til selve samtalen? Hvordan gennemfør man en god samtale?

 

Disse og mange flere spørgsmål får du svar på under kurset.

 

Der kan være mange årsager til, at man skal afskedige en eller flere medarbejdere. Uanset årsagen er det vigtigt, at afskedigelsen foregår juridisk korrekt, da en ”fejlagtig” opsigelse kan koste en virksomhed dyrt.

 

Det kræver forberedelse og grundigt kendskab til lovgivningen at opsige medarbejdere.

 

Formålet med kurset er, at ruste kursusdeltagerne til at begrænse eller helt at undgå efterfølgende personalesager i forbindelse med opsigelser.

 

På kurset får man også mulighed for at udvikle sine færdigheder i processen, og træning i hvordan man forbereder, gennemfører og følger op på samtalerne, der fører til opsigelse og/eller bortvisning.

 

DECEMBER 2017

TIDSBEGRÆNSEDE ANSÆTTELSER, VIKARER, LØST TILKNYTTET ARBEJDSKRAFT MV.

 

KURSUS | JUC

 

1. december 2017, kl. 09.30 - 15.30

kr. 4.995,00 ekskl. moms

København V

Kurset gennemgår en række forskellige former for ansættelser, der på flere punkter adskiller sig fra en traditionel fastansættelse. Dette kan f.eks. være interne vikarer, vikarer udsendt til en virksomhed fra et vikarbureau, løst tilknyttet arbejdskraft/tilkaldevagter, forskellige former for tidsbegrænsede ansatte, udlånte medarbejdere fra andre virksomheder osv. Der er stor forskel på, hvilke regelsæt de forskellige typer ansættelser er underlagt.

 

Samtidig er der også vigtigt generelt at kunne sondre mellem gruppen af ansættelser og selvstændige/konsulenter. Sondringerne mellem de forskellige typer af ansættelser har betydning for, hvilken lovgivning, der skal overholdes og betydningen af evt. overenskomstforhold.

 

Vi kommer bl.a. ind på:

 

 •     Er der tale om en ansættelse eller arbejde udført af en selvstændig?
 •     Er en vikar ansat direkte i virksomheden eller udsendt via et vikarbureau?
 •     Er vedkommende garanteret timer/opgaver eller tilkaldes efter behov?
 •     Er ansættelsen tidsbegrænset, evt. som en projektansættelse?

 

Du får også gennemgået reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse, deltidsloven og reglerne om vikarbureauvikarer i vikarloven, herunder fsva. vikarloven:

 

 •     Fravigelsesmuligheder, når vikarbureauet har overenskomst
 •     Jobformidlingshonorarer og klausuler
 •     Vikarens adgang til information samt kollektive faciliteter og goder hos brugervirksomheden/kunden

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med