TIDLIGERE UDGIVELSER

 

 

Hovedaftalen med kommentarer er tænkt som et opslagsværk for praktikere. Den beskriver baggrunden for Hovedaftalens enkelte bestemmelser, og gennemgår de rettigheder og forpligtelser, der udspringer af bestemmelserne, og som har betydning for enhver, der er omfattet af aftalen.

 

Rækkevidden af Hovedaftalens enkelte bestemmelser fastlægges først og fremmest ved Arbejdsrettens praksis. Bogen indeholder derfor referater af et betydeligt antal arbejdsretlige afgørelser.

Bogen er skrevet af advokat og arbejdsretschef i Dansk Arbejdsgiverforening, Helge Werner, der har et indgående kendskab til den teori og praksis, der er knyttet til Hovedaftalen og aftalens anvendelse. Helge Werner har i 30 år beskæftiget sig med kollektiv arbejdsret og modtog i 2014 H. G. Carlsen prisen for bl.a. dette arbejde.

 

 

 

Udstationeringsloven er i de senere år blevet tilføjet nye regler af særegen og selvstændig national dansk karakter, herunder regler som indeholder rettigheder og pligter for andre kategorier af personer og virksomheder end tidligere. I dag regulerer udstationeringsloven både fagforeningers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med kollektive kampskridt overfor udenlandske tjenesteydere, tjenestemodtageres subsidiære rapporteringsforpligtelser og regler for registrering i forbindelse med udenlandske enkeltmandsvirksomheders tjenesteydelser i Danmark.

 

Udviklingen har nødvendiggjort denne lovkommentar, hvilken udgør et praktisk redskab for ansatte i danske og udenlandske virksomheder, i den offentlige sektor, i de faglige organisationer og for andre, som beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

 

 

 

Bogen gennemgår og kommenterer loven fra a-z. Bogen tager højde for sygedagpengereformen fra 2014, der har medført meget store ændringer, herunder en ny sygedagpengemodel.

 

Med denne 4. udgave af Sygedagpengeloven sker der en ajourføring af 3. udgave fra november 2012. Der er i 2014 gennemført en stor sygedagpengereform, der blandt andet har medført, at varighedsbegrænsningen på 52 uger er afskaffet. I stedet overgår medarbejderen efter 22 ugers sygefravær på 9 måneder til jobafklaringsforløb på en ydelse, der svarer til kontanthjælp, hvis medarbejderen ikke opfylder en af lovens forlængelsesmuligheder. Det går også ud over arbejdsgiverens refusion.

 

Bogen er desuden opdateret med en række nye afgørelser fra Ankestyrelsen og domstolene, blandt andet med afgørelser om arbejdsgiverens ret til at kræve modregning i sygedagpenge ved uberettiget bortvisning.

 

Pris

kr. 499,00

Pris

kr. 925,00

Pris

kr. 600,00 ekskl. moms

Antal sider

499

Antal sider

383

Antal sider

 

Forlag

DØJF Forlag

Forlag

DA Forlag

Forlag

DA Forlag

Udgave

1. udgave 2015

Udgave

1. udgave 2015

Udgave

4. udgave 2015

 

Arbejdsmarkedspolitik

 

DØJF Forlag  |  Anne Vejen Mathiasen

 

 

 

”Arbejdsmarkedspolitik” giver en grundlæggende indføring i arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik.

 

Med denne titel får du en beskrivelse af arbejdsmarkedets funktionsmåde med de tilknyttede organisationer og institutioner, det fagretlige system og overenskomstsystemet. Endvidere gennemgås de seneste års udvikling i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden med forklaringer. Endeligt behandles den aktuelle arbejdsmarkedspolitik.

 

 

 

Pris

kr. 230,00

Antal sider

174

Forlag

DØJF Forlag

Udgave

9. udgave 2015

 

Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede

 

DØJF Forlag  |  Christian Lyhne Ibsen og Laust Kristian Høgedahl

 

 

 

Festskriftet behandler en række aktuelle temaer og teorier indenfor arbejdsmarkeds- og samfundsøkonomisk forskning, herunder ændringer i løn- og arbejdsvilkår, fagforeningers fremtid, overenskomstsystemet, makroøkonomi, lønsystemer, virksomhedernes social ansvar samt samarbejde mellem ledelse og ansatte. Alle områder som Flemming har beskæftiget sig med i sin lange forskningskarriere.

 

Pris

kr. 380,00

Antal sider

399

Forlag

DØJF Forlag

Udgave

1. udgave 2014

 

Afskedigelse - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt – alm. del

 

Karnov Group  |  Jens Paulsen

 

 

 

Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav.

 

Pris

kr. 1.432,00 ekskl. moms

Antal sider

1145

Forlag

Karnov Group

Udgave

1. udgave 2015

 

 

Bogen beskriver de krav, Arbejdstilsynet kan stille til virksomhederne, og de rettigheder og pligter, virksomhederne har i relation til Arbejdstilsynet. Bogen henvender sig til både private og offentlige virksomheder. Formålet med bogen er at forberede virksomheden på Arbejdstilsynets tilsyn ved at beskrive de metoder og reaktionsmuligheder, Arbejdstilsynet kan tage i anvendelse i kontrollen med virksomhedernes arbejdsmiljø.

 

 

 

 

Ny titel fra DA Forlag: "KORT OM Fleksjob" giver overblik over reglerne for at ansætte en medarbejder i fleksjob.

 

Bogen gennemgår bl.a. de tre typer offentlige ydelser, fleksjobordningen består af: Flekslønstilskud for personer, der arbejder i et fleksjob. Ledighedsydelse for personer, der er visiteret til fleksjob, men som ikke har et job. Fleksydelse, som er den efterlønslignende tilbagetrækningsordning for personer i fleksjob.

 

 

 

Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

 

Bogen henvender sig primært til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere samt til alle, der er professionelt involveret i problemer vedrørende ligestilling og diskrimination.

 

Pris

kr. 130,00 ekskl. moms

Antal sider

52

Forlag

DA FOrlag

Udgave

3. udgave 2014

Pris

kr. 120,00 ekskl. moms

Antal sider

34

Forlag

DA Forlag

Udgave

1. udgave 2014

Pris

Antal sider

Forlag

Udgave

kr. 1.250,00

768

DØJF Forlag

7. udgave 2015

 

Den kollektive arbejdsret

 

DJØF Forlag  |  Jens Kristiansen

 

 

 

Bogen behandler den kollektive arbejdsret med fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister. Den fremhæver imidlertid også en række nyere udviklingslinjer inden for området, og ikke mindst den voksende rolle som løn- og aftaleforhandlinger spiller på den enkelte arbejdsplads på både det private og offentlige arbejdsmarked. Der belyses løbende det stadig mere komplekse samspil mellem de kollektivt arbejdsretlige regler og det omgivende retssystem, herunder menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser.

 

 

Pris

kr. 1.300,00

Antal sider

679

Forlag

DJØF FOrlag

Udgave

3. udgave 2014

 

Folkekirkens personale

 

DJØF Forlag  |  Steffen Brunes

 

 

 

Gennem de seneste 10 år har den folkekirkelige arbejdsplads undergået gennemgribende forandringer på en lang række områder: nyt lønsystem for præster ansat som tjenestemænd, nye regler for rekruttering af provster, overenskomsters afløsning af hidtidige tjenestemandsansatte, nye regler for organisering af arbejdsmiljøindsatsen ligesom MUS, børneattester og ny teknologi er blevet standard.

 

Disse og mange andre løn- og ansættelsesvilkår behandles i nærværende opslagsværk for de mange frivillige og professionelle, der beskæftiger sig med folkekirkens personale.

 

 

Pris

kr. 600,00

Antal sider

239

Forlag

DJØF FOrlag

Udgave

3. udgave 2014

 

Arbejdsmarkedsregulering

 

DJØF Forlag  |  Henning Jørgensen

 

 

 

Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen.

 

Det er ikke en ukritisk lovsang til ”Den danske model”, men analyser af grundtræk, pres, problemer og problemløsninger i arbejdsmarkedsreguleringen. DNA ´et i dansk aktørsamspil og regulering er søgt indkredset og vurderet.

 

 

Pris

kr. 380,00

Antal sider

323

Forlag

DJØF FOrlag

Udgave

1. udgave 2014

 

Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere

 

Karnov Group  |  Anne Marie Abrahamson og Jan S. Hove

 

 

 

Få et solidt overblik over problemstillingen: Hvornår er en person ansat, og hvornår er en person selvstændigt erhvervsdrivende?

 

Bogen gennemgår de mange ansættelsesretlige og skatteretlige sammenhænge, hvor problemstillingen er relevant med fyldige referencer til gældende regler og den omfattende praksis på området.

 

 

 

 

 

Pris

kr. 540,00 ekskl. moms

Antal sider

315

Forlag

Karnov Group

Udgave

1. udgave 2014

 

Aftalemodellen og dens eurpæiske udfordringer

 

DJØF Forlag  |  Jens Kristiansen

 

 

 

Bogen undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene.

 

Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i ...

Pris

kr. 800,00

Antal sider

489

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

1. udgave 2013

 

Vikarloven

med kommentarer

 

Karnov Group  |  Anne Marie Abrahamson

 

 

 

Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau (vikarloven) trådte i kraft den 1. juli 2013, og loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 19. november 2008 om vikararbejde i dansk ret.

 

Denne bog gennemgår vikarloven i detaljer og inddrager EU-forarbejder, lovbemærkninger og folketingsbesvarelser samt relevant praksis fra før lovens ikrafttræden.

 

En grundig introduktion til retsområdet giver desuden et omfattende indblik i vikarlovens sammenhæng med anden ...

Pris

kr. 340,00 ekskl. moms

Antal sider

196

Forlag

Karnov Group

Udgave

1. udgave 2014

 

Lov om kollektive afskedigelser

 

DJØF Forlag  |  Lene Court-Payen og Mette Klingsten

 

 

 

Denne bog giver en traditionelt opbygget kommentar til lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

 

Værket understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, ansatte i den offentlige administration og i organisationer, virksomhedsjurister, personalekonsulenter og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret. Det er tilstræbt, at også læsere uden særlige forkundskaber på det arbejdsretlige felt kan have gavn af værket.

 

Vigtige hovedprincipper er medtaget i ...

 

Pris

kr. 995,00

Antal sider

298

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

2. udgave 2014

 

Dansk Funktionær Ret

H. G. Carslen

 

Karnov Group  |  Danielle Buhl og Jeppe Høyer Jørgensen

 

 

 

Denne 8. udgave af Dansk Funktionærret giver i lighed med tidligere udgaver en objektiv og grundig gennemgang af de centrale rettigheder og forpligtelser, som parterne påtager sig i et ansættelsesforhold.

 

Bogen har siden første udgave udkom for 50 år siden været tænkt som en let tilgængelig fremstilling af funktionærretten og et redskab for alle, der beskæftiger sig med funktionærretlige spørgsmål.

 

8. udgaven behandler og systematiserer en betydelig mængde såvel trykte ...

Pris

kr. 864,00 ekskl. moms

Antal sider

520

Forlag

Karnov Group

Udgave

8. udgave 2014

 

Modarbejder eller medarbejder

 

DJØF Forlag  |  Annette Franck

 

 

 

Du laver planer, sætter mål og finder løsninger: Strategier der skaber vækst. Udvikling af nye produkter og services. Effektivisering af arbejdsprocedurer. Implementering af IT systemer. Men hvordan går det med at gennemføre forandringerne?

 

- Forstår dine medarbejdere og kolleger de nye mål og planer – eller oplever du modstand, selv om du har informeret?

 

Pris

kr. 275,00

Antal sider

173

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

1. udgave 2014

 

Grundlæggende arbejdsret

 

DJØF Forlag  |  Jens Kristiansen

 

 

 

"Grundlæggende arbejdsret" giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:

 

Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og navnlig EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret.

De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgivers ledelsesret og medarbejderindflydelse ...

Pris

kr. 765,00

Antal sider

478

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

3. udgave 2014

 

Arbejdsret

 

DJØF Forlag  |  Ole Hasselbalch

 

 

 

Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. "Arbejdsret" er skrevet som lærebog og oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere.

 

I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v.

 

Anden del tager retsforholdet ...

 

Pris

kr. 1.085,00

Antal sider

550

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

11. udgave 2014

 

Ferieloven

 

Karnov Group  |  Tina Eggert Thomsen og Jan Vinge Rasmussen

 

 

 

Bogen gennemgår grundigt og systematisk ferieloven, emne for emne.

 

Bogen indeholder udførlige beskrivelser af den righoldige administrative praksis, der findes på området, ligesom domme i vidt omfang er omtalt.

 

Forarbejderne til ferieloven er indarbejdet, ligesom forholdet til internationale forpligtelser, herunder EU-Domstolens praksis, er beskrevet i bogen. Bogen indeholder udførlige ...

 

 

Pris

kr. 1.496,00 ekskl. moms

Antal sider

1376

Forlag

Karnov Group

Udgave

1. udgave 2013

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN