SENESTE LITTERATUR

 

Funktionærloven 80 år

 

DJØF Forlag  |  Aage Jacob Jensen (ansv. red.), Lars Svenning Andersen (ansv. red.)

 

 

 

Funktionærloven blev vedtaget i 1938, og loven danner fortsat – med forbavsende få ændringer – og ofte i kombination med de kollektive overenskomster, det juridiske grundlag for hundredtusindvis af lønmodtageres arbejdsliv. Fra at loven kun omfattede en mindre og måske i nogen henseende privilegeret medarbejderarbejdergruppe dækker den nu om dage omkring 2/3-dele af alle beskæftigede. Loven er derved normsættende for store dele af ansættelsesforholdene på det danske arbejdsmarked. Og intet taler for, at funktionærloven ikke også i fremtiden skulle udgøre en sådan vigtig ramme.

 

Dette skrift er udgivet af HK, som ønsker, at funktionærloven og dens indhold får en ekstraordinær omtale, som den med sine mange år på bagen, vitterlig har fortjent.

 

Jubilæumsbogen indeholder artikler både om den historiske udvikling og om de enkelte bestemmelser i funktionærloven. Bogen rummer bidrag fra organisationer og advokater, der har arbejdet for eller over for HK.

 

 

Den danske model i den offentlige sektor

 

DJØF Forlag |  Laust Høgedahl

 

 

 

Den såkaldt danske model på det offentlige område er de senere år blevet udfordret. Den danske model indebærer, at arbejdsmarkedets parter, dvs. lønmodtagere og arbejdsgivere, forhandler kollektive overenskomster og løser konflikter uden statslig indblanding. Modellen virker imidlertid bedre på det private end på det offentlige område. Denne bog analyserer nogle af de store udfordringer, der opstår, når et forhandlings- og konfliktløsningssystem flyttes fra den private til den offentlige sektor.

 

For eksempel spiller den offentlige mening en stor rolle, allerede når en risiko for en arbejdskonflikt er under opsejling. Forligsinstitutionens rolle og funktion er også meget anderledes på det offentlige område. Det samme gælder for lovindgreb som afslutning på en arbejdskonflikt. I en nordisk sammenhæng er der flere eksempler på, at der er lavet tilpasninger på forhandlingsmodeller på det offentlige område. Sverige har eksempelvis en mere uafhængig statslig arbejdsgiverorganisering, og i Norge er det et uafhængigt lønråd, der udarbejder udkastet til lovteksten efter et lovindgreb. På den baggrund præsenterer bogen også en række forslag til mulige justeringer og tilpasninger af den danske model på det offentlige område.

 

 

Psykiske arbejdsskader

 

DJØF Forlag  |   Marlene Louise Buch Andersen

 

 

 

Det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser udgør et vægtigt element i den enkelte medarbejders trivsel, og gennem de seneste mange år er der kommet større fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø – både fra samfundet, virksomhederne og den enkelte medarbejder.

 

I lyset af denne udvikling undersøger afhandlingen, med fokus på virksomhedernes adfærd, de juridiske virkemidler, der potentielt kan forebygge psykiske arbejdsskader. Dette med udgangspunkt i problemformuleringen: Må det antages, at gældende dansk ret medvirker til forebyggelsen af psykiske skader?

 

Bogen bygger på forfatterens ph.d.-afhandling fra 2017.

 

 

 

Antal sider

654

Antal sider

256

Antal sider

280

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

1. udgave 2018

Udgave

1. udgave 2018

Udgave

1. udgave 2019

 

 

I de senere år er der kommet stigende fokus på arbejdsgiverens rolle over for sine medarbejdere, når det gælder til medarbejdernes generelle sundhed.

 

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen behandler den retlige regulering af kost, rygning, alkohol, motion og stress. Særligt initiativerne vedrørende kost og motion er nye og omfatter såvel frivillige som tvungne motionsordninger på arbejdspladsen.

 

Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler om virksomhedernes værdigrundlag og produktivitet, men skal også tage hensyn til de ansattes trivsel og arbejdsmiljø. Det afspejler sig i en stadig mere kompleks regulering, der ofte befinder sig i en vanskelig balancegang mellem modsatrettede interesser.

 

Bogen er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling.

 

 

Kommenteret retsplejelov foreligger nu i en gennemgribende omarbejdet 10. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med sammenhængende tekstafsnit.

 

Værket består af tre bind og det samlede sidetal er 3277 sider.

 

Lovkommentaren gennemgår paragraf for paragraf retsplejelovens mere end 1000 paragraffer og gør omhyggeligt rede for lovgivning med tilhørende forarbejder, retspraksis og litteratur. De steder, hvor retstilstanden ikke er entydig, indeholder kommentarerne i et vist omfang forslag til en løsning. Ved at sikre at de processuelle regler er let tilgængelige og klart beskrevet, bidrager dette trebindsværk til at vores retssystem er velfungerende. Kommenteret retsplejelov har lige siden, at førsteudgaven udkom i 1939, været et hovedværk i dansk proceslitteratur.

 

 

Arbejdsmarkedets regler 2019 indeholder de vigtigste nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, udvalgt af professor em., jur.dr. Ole Hasselbalch.

 

Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2019, er indarbejdet. Vedtagne lovændringer, som endnu ikke er trådt i kraft, er medtaget i notatform.

 

Arbejdsmarkedets regler 2019 kan bruges af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik over de vigtigste regler inden for området arbejds- og ansættelsesret.

 

 

Antal sider

312

Antal sider

834

Antal sider

3277

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

Karnov Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

1. udgave 2018

Udgave

20. udgave 2019

Udgave

10. udgave 2018

 

Databeskyttelse i arbejdsretten

 

Karnov Group  |  Line Budtz Pedersen og Peer Schaumburg-Muller

 

 

 

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten.

 

Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejledninger og forslag til forretningsgange.

 

Bogen giver en præcis, konkret og brugbar gennemgang af de nye regler, uden at læseren skal kaste sig ud i nærmere studier af et meget kompliceret retsområde.

 

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis er et praktisk værktøj, der henvender sig til medarbejdere i virksomheder, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med persondataretten.

 

Lov om forbud mod forskelsbehandling

 

Karnov Group |  Ruth Nielsen

 

 

 

Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, national, social og etnisk oprindelse.

 

Denne lovkommentar kommenterer forskelsbehandlingsloven og artikel 21 i EU’s Charter om Grundlæggende rettigheder, der indeholder et generelt forbud mod diskrimination i national ret på EU-regulerede område.

 

Lovkommentaren er opdelt i tre dele:

 

  • I Del I gives generelle kommentarer til hele loven og de folkeretlige, EU-retlige og danske diskriminatonsretlige sammenhænge, den indgår i.
  • Del II indeholder kommentarer til de enkelte §’er i forskelsbehandlingsloven og til artikel 21 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.
  • Del III er en bilagsdel, der optrykker de vigtigste retskilder på området.

 

Funktionærloven

 

Karnov Group  |   Henrik Karl Nielsen

 

 

 

Bogen er opbygget som en traditionel lovkommentar, hvor funktionærlovens bestemmelser gennemgås i lyset af den foreliggende retspraksis.

Der tages højde for de seneste års ændringer i funktionærloven og tilgrænsende speciallovgivning. Domspraksis er ajourført til december 2017.

 

2018 markerer samtidig funktionærlovens 80 års jubilæum. Den første funktionærlov er fra 1938. Siden sjetteudgaven er der gennemført flere lovændringer bl.a. i lyset af udviklingen af EU’s ansættelsesretlige standarder. Bogens indledning giver en status på funktionærloven anno 2018 med historisk perspektivering - og diskuterer behovet for en modernisering af loven.

 

 

Antal sider

446

Antal sider

494

Antal sider

441

Forlag

Karnov Forlag

Forlag

Karnov Forlag

Forlag

Karnov Forlag

Udgave

1. udgave 2019

Udgave

7. udgave 2018

Udgave

1. udgave 2017

 

Aldersdiskriminationsforbuddets indtog i arbejds- og ansættelsesretten

 

Karnov Group  |  Agnete Lied Andersen og Mads Krarup

 

 

 

Værket er udarbejdet som en praktisk håndbog med det formål at give et samlet overblik over retsstillingen i forbindelse med barsel og orlov.

 

I 2002 vedtog Folketinget nye regler om barselsorlov og barselsdagpenge. I 2006 gennemgik reglerne et servicetjek, der ledte til, at reglerne, der tidligere hovedsageligt var reguleret i ligebehandlingsloven og dagpengeloven, nu blev samlet i én lov, nemlig barselsloven. I 2013 ændredes loven videre således at ”medmoren” blev ligestillet med faren.

 

Regelsættet i barselsloven er ganske komplekst. Selv om barselsreglerne har været gældende i 15 år, giver de mange muligheder for fleksibilitet stadig anledning til tvivl.

Denne fremstilling gennemgår i 3. udgaven, hvordan reglerne fortolkes og administreres i 2017 både i forhold til forældres rettigheder og deres muligheder for at træffe aftaler med deres arbejdsgiver.

 

Forfatterne giver i den nye 3. udgave af bogen et godt overblik over domme og afgørelser om afskedigelse under barsel – herunder også ved inddragelse af en række afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

 

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

 

DJØF Forlag |  Vibe Ulfbeck (red.) & Andreas Ehlers (red.)

 

 

 

Antologien består af fire artikler, der beskæftiger sig med det aktuelle tema om ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen” i en arbejdsmiljøretlig, arbejdsretlig og arbejdsskaderetlig kontekst. Artiklerne er udarbejdet af forskere fra CEVIA (Center for Virksomhedsansvar) og WELMA (Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Antologien har til formål at redegøre for den retlige regulering, der har betydning for virksomhedernes rettigheder og pligter i forhold til medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed.

 

Antologien er udarbejdet inden for rammerne af et projekt om ”Virksomhedens ansvar for fysisk og psykisk sundhed på arbejdspladsen”, der i 2012 opnåede økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

 

 

Lønmodtagernes Garantifond

 

Karnov Group  |   Peer Schaumburg-Müller mf.

 

 

 

Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer er en klassisk lovkommentar, som også kan bruges som en håndbog, når retsstillingen på området skal fastlægges.

 

Lov om Lønmodtagernes Garantifond er en af de mest centrale love på arbejdsmarkedet. Mange, såvel arbejdsgivere som lønmodtagere og dermed også disses forskelligartede repræsentanter, stifter bekendtskab med den – især i lyset af de seneste års mange konkurser som følge af den økonomiske krise.

 

Loven rejser en lang række komplicerede fortolkningsproblemer inden for områderne arbejdsret, ansættelsesret, EU-ret, konkursret, insolvensret og skifteret. Kommentarerne bygger på forarbejder, teori og på den omfattende retspraksis og administrative praksis, der har udviklet sig gennem årene.

 

Bogen bygger først og fremmest på den omfattende praksis, der har udviklet sig gennem årene. 

 

Antal sider

245

Antal sider

360

Antal sider

123

Forlag

Karnov Forlag

Forlag

Karnov Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

3. udgave 2017

Udgave

4. udgave 2017

Udgave

1. udgave 2017

 

Aldersdiskriminationsforbuddets indtog i arbejds- og ansættelsesretten

 

Ex Tuto |  Christian Højer Schjøler

 

 

 

Bogen giver et kærkomment og nuanceret indblik i det EU-retlige grundlag bag forbuddet mod aldersdiskrimination, som ikke har levet et stille liv siden dets indtog i arbejds- og ansættelsesretten i 2004.

 

Bogen er et nyttigt værktøj for praktikere, der ønsker indsigt i de mange EU-domme på området og forståelse af forbuddets almene bestanddele, herunder proportionalitetsprincippet.

 

Kædeansvar - ansvar for underentreprenørers retsbrud

 

Ex Tuto  |   Marie-Louise Holle og Ruth Nielsen

 

 

 

Kædeansvar kan fx blive relevant i tilfælde, hvor en bygherre/ordregiver indgår kontrakt med en hovedentreprenør om udførelse af en opgave, hvorefter hovedentreprenøren giver arbejdets udførelse i underentreprise til en underentreprenør, der underbetaler de ansatte.

 

I sådanne situationer kan man spørge, om hovedentreprenøren i forhold til dels ordregiveren, dels underentreprenørens ansatte hæfter for den manglende lønbetaling.

 

 

Sygedagpengeloven

 

Karnov Group |  Lisbeth Espensen mf.

 

 

 

Bogen giver en bred vejledning om sygedagpengelovgivningen og den praksis, der knytter sig hertil, og giver svar på de fleste spørgsmål om sygedagpenge.

 

Denne 5. udgave af bogen er ajourført i forhold til de ændringer, der er sket i sygedagpengelovgivningen siden 2006. Der er sket en række ændringer i sygedagpengesystemet – flere af grundlæggende karakter. Der er således siden da vedtaget mere end 30 lovforslag på området.

 

Først og fremmest er der den sygedagpengereform, som trådte i kraft henholdsvis 1. juli 2014 og 5. januar 2015. Hensigten med reformen var bl.a. at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb, og at indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet. Endvidere skal indsatsen i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet og den virksomhedsrettede indsats skal derfor styrkes. Også de øvrige reformer på beskæftigelsesområdet har medført ændringer i sygedagpengeloven.

 

Antal sider

228

Antal sider

512

Antal sider

272

Forlag

Ex Tuto Publishing

Forlag

Karnov Forlag

Forlag

Ex Tuto Publishing

Udgave

1. udgave 2017

Udgave

5. udgave 2016

Udgave

1. udgave 2017

 

 

Få svar på de mange spørgsmål i forbindelse med at udforme, håndtere og håndhæve konkurrence- og kundeklausuler

 

Bogen indeholder en samlet beskrivelse af, hvad en medarbejder i konkurrencemæssig henseende må og ikke må i forhold til arbejdsgiveren - både med og uden særlig aftale.

 

Bogen giver en praktisk og anvendelig gennemgang af reglerne, der sætter særligt fokus på de aftalte konkurrence- og kundeklausuler – både de, der er omfattet af funktionærlovens regler, og de, der er omfattet af lov om ansættelsesklausuler – men også loyalitetsforpligtelsen i ansættelsesforholdet og begrænsningerne i markedsføringsloven beskrives.

 

Bogen beskriver desuden den relevante retspraksis på området og indeholder et fyldigt domsregister.

 

 

Arbejdsskadesikringsloven - 6. kommenterede udgave - er ajourført med lovændringer, domme og administrative afgørelser frem til 1. august 2016. Siden 5. udgave er der afsagt et betydeligt antal domme om ulykkesbegrebet og om udmåling af erstatning, herunder om retsgrundlaget for at foretage fradrag og fastsættelse af størrelsen af fradraget i sager om erstatning og godtgørelse.

 

Kommentaren til ulykkesbegrebet og det retlige grundlag for at foretage fradrag i erstatningen er derfor udbygget og præciseret.

 

Desuden er kommentaren mere detaljeret i forhold til bestemmelserne om forældelse og tilbagebetaling end den tidligere udgave.

 

Kapitlet om genoptagelse er udbygget i forhold til ulovbestemt genoptagelse – uanset dette spørgsmål mere er af forvaltningsretlig art end arbejdsskaderetligt.

 

Endelig er det erstatningsretlige kausalitetsbegrebs indhold og anvendelse mere detaljeret beskrevet end i tidligere udgave – særligt i forhold til anerkendelse af arbejdsskader, udmåling af erstatning/godtgørelse, fradrag i erstatningen samt betydningen af den skadelidtes sårbarhed i den sammenhæng.

 

 

 

Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering undersøger Den Danske Models styrker og svagheder, når modellen spejles i andre landes arbejdsmarkedsregulering.

 

Bogen er et festskrift til Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, og en hyldest til deres enorme forskningsmæssige indsats i forhold til at analysere den samlede udvikling i dansk arbejdsmarkedsregulering. Begrebet Den Danske Model, som Due og Madsen sammen med Carsten Strøby Jensen lancerede i hovedværket af samme navn i 1993, er omdrejningspunktet for alle bidragene i denne bog. Begrebet har siden været et gennemgående redskab i analyser af og debatter om arbejdsmarkedsreguleringen i Danmark – ikke mindst ved Forskningscenteret for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), som Jesper Due og Jørgen Steen Madsen grundlagde for 25 år siden.

 

Begrebet Den Danske Model fremhæver de centrale karakteristika ved den danske arbejdsmarkedsmodel – kernen om man vil – og har på mange måder været med til at sætte fokus på de begivenheder og forandringer, der er afgørende i strømmen af daglige nyhedsopdateringer om dansk arbejdsmarkedsregulering.

 

 

 

Antal sider

444

Antal sider

478

Antal sider

1125

Forlag

Karnov Group

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

Karnov Group

Udgave

5. udgave 2016

Udgave

1. udgave 2016

Udgave

6. udgave 2016

 

Funktionærret

 

DJØF Forlag  |  Lars Svenning Andersen mf.

 

 

 

Bogen beskriver dybdegående funktionærens retsstilling, og er systematisk bygget op fra ansættelsens start - hvordan en funktionærstatus erhverves, hvorefter der redegøres for forholdene under og efter ansættelsen. Bogen indeholder herudover en række tilgrænsende love, der uddyber funktionærens retsstilling. Al foreliggende teori og praksis er blevet gennemgået for at kunne give en nyvurdering for retspraksis inden for området, og er derfor også aldeles egnet som opslagsværk for dem der beskæftiger sig med funktionærretten.

 

Loyalitet i arbejdsretlige relationer

 

DJØF Forlag  |   Natalie Videbæk Munkholm

 

 

 

Loyalitet i arbejdsretlige relationer har ikke kun betydning for de konkrete daglige dilemmaer på den enkelte arbejdsplads. Her opstår konkret nye situationer med udfordringer omkring ansattes aktiviteter på sociale medier, whistleblowerproblematikker samt grænserne for de faglige organisationers samspil. Loyalitet påvirkes af samfundsmæssige afvejninger over balancen mellem hensynet til erhvervslivets konkurrenceevne, individets friheder og rettigheder og fagorganisationernes rolle i den offentlige meningsdannende debat.

 

Særligt i arbejdsretlige relationer kan et krav om loyalitet skabe betænkeligheder. En åben og værdiladet norm, som alle kan erklære sig enige i, efterlader spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem det loyale og det illoyale?

 

Loyalitet i arbejdsretlige relationer er den første samlende fremstilling af loyalitetspligt i arbejdsretlige relationer. Bogen koncentrerer sig om de typer af illoyale handlinger, der ikke knytter sig til konkurrerende handlinger, men i højere grad har at gøre med de ’bløde’ forventninger, parterne kan have til hinanden.

 

Bogen er forfatterens prisbelønnede ph.d.-afhandling.

 

 

Den europæiserede vikar

 

DJØF Forlag |  Jacob Falsner

 

 

 

Den europæiserede vikar omhandler de arbejdsretlige problemstillinger som vedrører vikarer inden for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer.

 

Bogen er en let omarbejdet version af forfatter Jacob Falsners ph.d.-afhandling »Den europæiserede vikar«.

 

 

Antal sider

386

Antal sider

1200

Antal sider

535

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

5. udgave 2016

Udgave

1. udgave 2016

Udgave

1. udgave 2016

 

 

Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:

 

Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og navnlig EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1).

 

De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgivers ledelsesret og medarbejderindflydelse samt konfliktret og fredspligt (del 2).

 

Hovedreglerne om det individuelle ansættelsesforhold, herunder diskriminations-forbud, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, centrale løn- og arbejdsvilkår samt ændringer i og ophør af ansættelsesforhold (del 3).

 

De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel det arbejdsmiljøretlige system som det arbejdsskaderetlige system (del 4)

 

 

 

Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk Arbejdsret, foreligger nu i en 3. reviderede udgave. Fremstillingen giver en systematisk gennemgang af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.

 

Siden udgivelsen af 2.udgaven af bogen i 2012 er der kommet ny dansk lovgivning om ansættelsesklausuler, vikarer og håndhævelse af reglerne om udstationering. Vikarreglerne og udstationeringsreglerne beror på underliggende EU-direktivet. Der er desuden afsagt mange nye domme, herunder af EU-Domstolen.

 

Bogen giver en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige retskilder. Samspillet og modspillet mellem den traditionelle danske aftalemodel og den integrerede europæiske model, der er ved at blive udviklet i forbindelse med EU-rettens og EMRK-rettens integration i dansk ret, belyses løbende gennem bogen.

 

 

 

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau.

 

 

Antal sider

460

Antal sider

748

Antal sider

789

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

4. udgave 2016

Udgave

5. udgave 2016

Udgave

3. udgave 2016

 

Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse

 

DJØF Forlag  |  Mette Klingsten

 

 

 

Bogen beskriver og analyserer gældende ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser i Danmark; først og fremmest på baggrund af lov om lønmodtageres retsstiling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven).

 

Loven er præceptiv og finder anvendelse på det betydelige antal virksomhedsoverdragelser, der finder sted hvert år. Virksomhedsoverdragelsesloven har givet anledning til et stort antal sager ved danske domstole og EU-Domstolen, der er af væsentlig betydning for fortolkningen af reglerne. Fremstillingen gennemgår et omfattende antal danske afgørelser fra de ordinære domstole, Arbejdsretten og faglig voldgift, samt afgørelser fra EU- og EFTA Domstolene.

 

 

Global Justice and International Labour Rights

 

Cambridge University Press  |  Yossi Dahan mf.

 

Despite the growing global consensus regarding the need to ensure minimal labour standards, such as adequate safety and health conditions, freedom of association, and the prohibition of child labour, millions of workers across the world continue to work in horrific conditions. Who should be held responsible, both morally and legally, for protecting workers' rights? What moral and legal obligations should individuals and institutions bear towards foreign workers in their countries? Is there any democratic way to generate, regulate, and enforce labour standards in a global labour market? This book addresses these questions by taking a fresh look at the normative assumptions underlying existing and proposed international labour regulations.

 

 

Viking, Laval and Beyond

 

HART Publishing  |  Mark Freedland, Jeremias Prassl

 

 

 

EU Law in the Member States is a new series dedicated to exploring the impact of landmark CJEU judgments and secondary legislation in legal systems across the European Union. Each book will be written by a team of generalist EU lawyers and experts in the relevant field, bringing together perspectives from a wide range of different Member States in order to compare and analyse the effect of EU law on domestic legal systems and practice.

 

The first volume focuses on the uneasy relationship between the economic freedoms enshrined in Articles 49 and 56 TFEU and the right of workers to take collective action. This conflict has been at the forefront of EU labour law since the CJEU's much-discussed decisions in C-438/05 Viking and C-341/05 Laval, as well as the Commission's more recent attempts at legislative reforms in the failed Monti II Regulation. Viking, Laval and Beyond explores judicial and legislative responses to these measures in 10 Member States, and finds that the impact on domestic legal systems has been much more varied than traditional accounts of EU law would suggest.

 

Antal sider

539

Antal sider

390

Antal sider

314

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

Hart Publishing

Forlag

Cambridge UP

Udgave

2. udgave 2016

Udgave

1. udgave 2016

Udgave

april 2016

 

Medarbejderrepræsentation

 

Werlauff Jura  |  Lars Lindencrone Petersen og Peer Schaumburg-Müller

 

 

 

Bogen beskriver de regler, der gælder om etablering af medarbejderrepræsentation bl.a. i bestyrelser for kapitalselskaber, statsselskaber og -virksomheder, erhvervsdrivende fonde og SE- og SCE-selskaber, samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. Bogen henvender sig både til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som søger svar på spørgsmål om deres virke, og til dem, der på virksomheds- eller medarbejderside skal overveje spørgsmål om medarbejderrepræsentation eller deltage i den praktiske gennemførelse af etableringen heraf. Endelig henvender bogen sig også til advokater, myndigheder eller organisationsfolk, som til daglig beskæftiger sig med områdets problemstillinger, men som finder specielle spørgsmål ubesvaret i de relevante love og bekendtgørelser.

 

 

Handicap

 

HORTEN  |   Maria Schmiegelow, Marianne Lage og Finn Schwarz

 

 

 

Horten har udarbejdet en praktisk guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap. Guiden er baseret på vores erfaringer med problemstillinger, der relaterer sig til ansættelsesretlige sager om handicap.

 

Guiden indeholder en gennemgang af reglerne om forskelsbehandling pga. handicap, og samler en række gode råd til den praktiske håndtering af sager om handicap. Du kan bl.a. læse om, hvad virksomheden kan gøre for at afklare, om en medarbejder lider af et handicap, og hvordan virksomheden på bedste vis kan opfylde tilpasningsforpligtelsen.

 

Guiden indeholder desuden en domssamling over nyere praksis på området.

Den findes både online og i en trykt udgave – begge er gratis.

 

 

 

Andet bind af Ligestillingslovene, beskriver og analyserer kendt praksis inden for ligestillingsloven: ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og lov om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

 

Med udgivelsen af dette andet bind er alle love inden for ligestillingsloven kommenteret og opdateret.

 

Bogen henvender sig til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration, arbejdslivets praktikere og andre interessenter.

 

 

 

Ligestillingslovene bind 2

Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven mm.

 

Djøf Forlag |  Agnete L. Andersen, Trine Hougaard, Ruth Nielsen, Kirsten Precht, Maria Rasmussen & Christina D. Tvarnø

Antal sider

313

Antal sider

813

Antal sider

104

Forlag

Werlaufff Jura

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

HORTEN

Udgave

1. udgave 2015

Udgave

7. udgave 2016

Udgave

1. udgave 2015

 

 

In recent years the Danish flexicurity model has attracted attention from the European Union as a successful way of combining a flexible labour law regime with generous social protection of employees and an active labour market policy. However, the Danish model has itself come under pressure from ever increasing EU harmonisation of working conditions.

 

This book The growing conflict between European uniformity and national flexibility  examines the pressure put on the flexible Danish labour law system by EU labour law directives and the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The analysis highlights the increasing tension between, on the one hand, the flexibility that the directives aim to allow individual Member States and, on the other hand, the uniform interpretation and application of the principles of which the CJEU is an exponent.

 

 

 

Fremstillingen  behandler de grundlæggende temaer inden for arbejdsmarkedsøkonomi.

 

Bogen giver bl.a. svar på følgende spørgsmål: Hvordan fastlægges løn- og beskæftigelse på den enkelte virksomhed, hvad bestemmer lønforskelle mellem lønmodtagere med forskellig uddannelse og køn, hvor længe vil vi arbejde, hvilke faktorer er afgørende for den faglige og geografiske mobilitet, hvad er konsekvenserne af øget indvandring, hvor længe vil vi arbejde, hvorfor har vi arbejdsløshed, og hvilken betydning har EU for den »Danske Model«?

 

Bogen kan anvendes til et grundkursus i arbejdsmarkedsøkonomi på samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske uddannelser på universiteter og professionshøjskoler, eller som udgangspunkt for selvstændige studier af arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger.

 

 

 

Bogen omhandler fratrædelsesaftaler, hvorved et ansættelsesforhold afsluttes eller vilkårene for lønmodtagerens fratrædelse fastlægges.

 

Emnet er ikke afgrænset af en bestemt lov. Det er afgrænset af et udpluk af lovbestemmelser, der kan være relevante i en fratrædelsessituation.

 

I bogen gennemgås reglerne for brug af aftaler i stedet for opsigelser. Forholdet til reglerne om ferie, fritstilling, fratrædelsesgodtgørelse og forskelsbehandling behandles. Bogen behandler også overvejelser, der skal gøres i forhold til loyalitetspligt, konkurrence- og kundeklausuler, a-kasse og Skat.

 

 

Antal sider

477

Antal sider

204

Antal sider

366

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

Karnov Group

Forlag

DJØF Forlag

Udgave

1. udgave 2016

Udgave

1. udgave 2015

Udgave

1. udgave 2016

 

The Autonomy of Labour Law

 

HART Publishing  |  Alan Bogg, Cathryn Costello mf.

 

 

 

To what extent is labour law an autonomous field of study? This book is based upon the papers written by a group of leading international scholars on this theme, delivered at a conference to mark Professor Mark Freedland's retirement from his teaching fellowship in Oxford. The chapters explore the boundaries and connections between labour law and other legal disciplines such as company law, competition law, contract law and public law; labour law and legal methodologies such as reflexive governance and comparative law and labour law and other disciplines such as ethics, economics and political philosophy. In so doing, it represents a cross-section of the most sophisticated current work at the cutting edge of labour law theory.

 

 

Arbejdsretsloven med kommentarer

 

DJØF Forlag  |  Niels Waage

 

 

 

3. udgave af Arbejdsretsloven med kommentarer indeholder en grundig gennemgang af den gældende lov (lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter). Fremstillingen indeholder således reglerne om, hvorledes Arbejdsretten er sammensat, hvilke sager den beskæftiger sig med, hvilke sanktioner den kan idømme, parterne i sager for Arbejdsretten, og hvorledes sagsbehandlingen i Arbejdsretten foregår. Endvidere gennemgår nærværende værk lovens regler om faglige voldgiftsretter, herunder om sammensætningen af en faglig voldgiftsret og om sagsbehandlingen ved denne, samt faglige voldgiftsretters kompetence. Desuden gennemgår lovkommentaren reglerne om, hvorledes afgørelser truffet af Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter fuldbyrdes.

 

 

 

The growing conflict between European uniformity and national flexibility

 

DJØF Forlag  |  Jens Kristiansen

 

 

 

In recent years the Danish flexicurity model has attracted attention from the European Union as a successful way of combining a flexible labour law regime with generous social protection of employees and an active labour market policy. However, the Danish model has itself come under pressure from ever increasing EU harmonisation of working conditions.

 

This book The growing conflict between European uniformity and national flexibility  examines the pressure put on the flexible Danish labour law system by EU labour law directives and the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The analysis highlights the increasing tension between, on the one hand, the flexibility that the directives aim to allow individual Member States and, on the other hand, the uniform interpretation and application of the principles of which the CJEU is an exponent.

 

Antal sider

291

Antal sider

481

Antal sider

442

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

DJØF Forlag

Forlag

HART Publishing

Udgave

1. udgave 2015

Udgave

3. udgave 2015

Udgave

1. udgave 2015

TIDLIGERE UDGIVELSER

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN